Svårt att styra IT-projekt

En vanlig uppfattning om IT-projekt inom offentlig förvaltning är att politiker beslutar och administratörer sedan genomför projekten. I verkligheten ser det betydligt mer komplext ut, med en mängd olika aktörer som samverkar. Det innebär att IT-projekt stöter på svårigheter, men kan också vara en förutsättning för nytänkande. Det visar Ann-Sofie Hellberg, forskare i informatik vid Örebro universitet, i sin avhandling om e-förvaltning.

- Ytterst handlar det om nyttan med IT, men för att nå nytta och skapa framgångsrika projekt måste de som är inblandade förstå att vägen kan vara ganska slingrig. Vill man uppmuntra deltagande från olika aktörer så medför det att tydliga strategier ofta saknas och att många beslut därför måste tas under resans gång. Att många samverkar reser naturligtvis frågor kring vem som har ansvaret och kontrollen, vems idéer som genomförs och vem som har inflytande.

Eldsjälar som vill hitta lösningar

Ann-Sofie Hellberg menar att just processen, hur innehåll formas och omformas, är en del av kärnan.

- Ofta handlar det om att eldsjälar drivs av en fråga och vill presentera en lösning. Människor från olika områden samlas kring en gemensam idé och försöker hitta sätt att genomföra den på.

Exempel på samverkan

Ett konkret exempel är tävlingen Öppna Örebro län, ett initiativ som drivs i samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Ann-Sofie Hellberg var en av initiativtagarna till projektet.

- De människor som samverkar där fick inte i uppdrag att skapa en tävling utan det var ett område som passade in i deltagarnas ordinarie verksamheter och som också engagerar dem.

Tävlingen är en del av ett projekt som handlar om att driva på arbetet med att göra offentlig information (öppna data) mer tillgänglig för återanvändning, vilket är ett uttalat mål i regeringens digitala agenda. På så sätt kan nya idéer och tjänster utvecklas.

- Ett resultat av projektet är en webbtjänst som håller på att tas fram som visar hur snöröjningen fortskrider inom kommunen. Det är en tjänst som kommer att kunna användas direkt av invånarna i Örebro.

Att göra det omöjliga möjligt

I sin forskning har Ann-Sofie Hellberg utgått från två projekt, det ena är det som handlar om myndigheters och kommuners öppna data. Det andra handlar om sammanhållen journalföring, vilket innebär att innehållet i patientjournaler ska kunna överföras mellan olika landsting eller mellan kommun och landsting, förutsatt att patienten ger sitt medgivande. Båda projekten har haft sina utmaningar.

- Förändring innebär osäkerhet och tar tid att ta till sig. Men genom att det skapas utrymme för människor som tänker annorlunda i samband med e-förvaltningsprojekt kan acceptansen för förändringen öka och göra det som idag är omöjligt möjligt, avslutar Ann-Sofie Hellberg.

Text: Maria Alsbjer
Foto: Ann-Sofie Hellberg