3,5 miljoner till folkhälsoprojekt

Folkhälsomyndigheten har anslagit sammanlagt närmare sju miljoner kronor till fem olika projekt där ungefär hälften går till forskning vid Örebro universitet. Det är forskare i ämnet folkhälsovetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper som leder de olika projekten.

Det är fyra nya forskningsprojekt som får pengar samt det pågående projektet Childrens program, som är inne på andra året. Det projektet får 3,2 miljoner varav 1,3 går till forskningen vid Örebro universitet.

Childrens program

Childrens program har hämtats från USA för att prövas i Sverige. Det vänder sig till barn till missbrukare. Barnen, som är mellan sju och tretton år, får under fyra dagar lära sig att de inte är ensamma, att förälderns missbruk inte är deras fel och att de inte kan göra något åt det.

Under de här dagarna får de också träffa sina missbrukande föräldrar och berätta hur de upplever missbruket och hur de mår själva.

Det pilotprojekt som genomfördes under 2015 visade lovande resultat, barnen mår bättre och föräldrarna har fått extra kraft att bearbeta sitt missbruk. Nu ska projektet utvecklas under 2016 och projektet skall avslutas under 2017. Målet är att Childrens program ska kunna erbjudas barn till missbrukare tillsammans med annat stöd. Forskningsledare är Koustuv Dalal.

Mentorskap för gymnasieungdomar

För att undersöka hur mentorskap fungerar som förebyggande insats mot användning av ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak) bland gymnasieungdomar har drygt 650 000 kr beviljats för att göra en treårig forskningsplan.

Mentorsprogram har ökat i popularitet och organisationen Mentor Sverige erbjuder ett sådant i 14 olika orter i landet. Forskningen ska undersöka på vilket sätt en mentorsrelation fungerar hälsofrämjande och ANDT-förebyggande både på kort och lång sikt. Camilla Pettersson är forskningsledare för det här projektet.

TB United

Även projektet TB United handlar om ANDT-förebyggande arbete. Det är Tegelbruket (TB) i Örebro som fått 1,2 miljoner kronor för ett förebyggande arbete bland ensamkommande ungdomar utifrån fritiden som arena. Av pengarna går knappt 900 000 till forskningen vid universitetet och även det här leds av Camilla Pettersson.

Tegelbruket är en föreningsdriven, öppen mötesplats med fokus på ungdomar och unga vuxna. Verksamhetsformerna är idrott, kultur och lärande och forskningen är tänkt att ge ny kunskap om hur ett ANDT-förebyggande arbete bör utformas för att fungera i detta fritidssammanhang.

 

Fråga dom som vet

Lekebergs kommun har tillsammans med Sydnärke folkhälsoteam fått knappt 800 000 kronor till ytterligare ett förebyggande projekt som kallas Fråga dom som vet – ungas delaktighet och engagemang i ANDT-prevention. Forskningsdelen, som leds av Susanna Geidne, har fått drygt 150 000 kronor av anslaget.

Syftet är att med hjälp av ungas engagemang och delaktighet utveckla nya idéer för det ANDT-förebyggande arbetet på olika arenor. Det ska ske dels genom en dialog med en grupp unga i Sydnärke om resultaten av enkätundersökningen Liv & hälsa ung, dels en litteraturöversikt över användbara metoder.

En projektledare med placering i Sydnärkes folkhälsoteam ska leda arbetet med handledning av forskare från universitetet. Primär målgrupp är unga i Sydnärkes kommuner men även vuxna kommer att involveras.

Dopad via kosttillskott?

Internationella studier och erfarenheter inom många verksamheter i Sverige visar på samband mellan kosttillskott och doping. En del kosttillskott innehåller dopingklassade substanser och kosttillskott kan vara en inkörsport till doping.

Örebro läns idrottsförbund har fått 975 000 kronor till en förstudie om det inom föreningsidrotten. Knappt hälften går till forskning vid universitetet med Susanna Geidne som ansvarig.

Projektet ska förbereda ett utvecklingsprojekt inom ANDT-området för nya arbetssätt och metoder för preventionsarbete inom föreningsidrotten. I projektet vill man nu kartlägga användning av kosttillskott inom föreningsidrotten och vilket samband det finns med doping. Man vill också undersöka hur föreningsidrotten arbetat med de här frågorna hittills och vilka aktörer som kan samverka för att minska bruket av kosttillskott och dopingpreparat inom idrotten.

Text: Lars Westberg