Avhandling mäter reaktioner hos vuxna med autism

Personer med autism kan reagera starkt på sinnesintryck som ljud eller beröring. Psykologen Marie Elwin har i sin avhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet utvecklat en metod för att mäta dessa reaktioner.

Marie Elwin

Marie Elwin

– Jag hoppas att skalan ska kunna användas kliniskt för att vuxna med autism ska öka sin medvetenhet och förstå sina reaktioner bättre, säger hon.

Personer med autismspektrumtillstånd (AST) har svårt att uppfatta de oskrivna regler som styr socialt liv. Att utveckla och bevara relationer, social och emotionell ömsesidighet, att använda och tolka kroppsspråk är svårt. Personer med autism kan också ha problem att filtrera sinnesintrycken och hantera många intryck samtidig.

Syfte med avhandlingen var att lyfta fram vuxna med AST och sedan utveckla en skala byggd på det som personerna beskriver. Skalan ger en bild av en persons sätt att reagera på sinnesintryck och kan bidra till självkännedom hos individen.

– Det finns inte så stor kunskap om vuxna personers reaktioner på sinnesintryck. Forskningen har varit inriktad på barn med autism och då är det fråga om andra- och tredjehandsinformation från föräldrar, kliniker eller forskare, berättar Marie Elwin.

För att minska stressen

Ett annat användningsområde av hennes studie är att den kan ge ledtrådar till anpassningar i den fysiska och sociala miljön för att minska stressen.

En strategi hos personer med autism kan vara att undvika att se på en person som talar, en reaktion som kan uppfattas som avståndstagande. Förutom problem med social kommunikation och interaktion finns också ett mönster av upprepning, rutiner, ritualer och mer eller mindre avgränsade intressen. Förändringar är stressande och man behöver förutsägbarhet och rutiner som hjälp att klara vardagen bättre.

Marie Elwin utgick från sina yrkeserfarenheter som psykolog i sin avhandling:

– I mitt arbete inom vuxenpsykiatrin vid Lindesbergs lasarett mötte jag några patienter med AST som hade en extra stor sensorisk känslighet eftersom de var i någon form av kris. I en sådan livssituation blir man väldigt sårbar för den omgivande sociala och fysiska miljön, säger hon.

Var femte är högkänslig

Marie Elwin konstaterar ungefär 20 procent i befolkningen är så kallat högkänsliga.

– Alla kan ju känna igen det här lite grann. Det blir för mycket intryck. Man borde ha förståelse för att några har det i hög grad. Jag skulle ha en önskan om att vi hade högre acceptans för att vi är olika, säger hon.

Foto: Elin Abelson