Internationella affärer och statligt försäkringsstöd

Vilken effekt har statens försäkringsstöd för svenska företag som gör internationella affärer? Det är en av frågorna i Magnus Lodefalk och Aili Tangs projekt, som fått medel från Torsten Söderbergs stiftelse.

Aili Tang

Aili Tang

Magnus Lodefalk

Magnus Lodefalk

– Globalt försäkrades på så vis tio procent av världsexporten år 2014. Det motsvarade 1,9 triljoner USD, vilket är en mer än 50-procentig ökning jämfört med innan finanskrisen, säger Magnus Lodefalk.

– För Sveriges del uppgick utestående försäkringar och lån till 400 miljarder kronor. Trots insatsernas omfattning är forskningen mycket begränsad, vilket beror på brist på data. Svenskt stöd har aldrig analyserats ordentligt på denna detaljerade nivå.

Magnus Lodefalk och Aili Tang vid Handelshögskolan på Örebro universitet har nu fått 1,5 miljoner kronor från Torsten Söderbergs stiftelse, för att studera området.

Medlen ska användas i det tvååriga forskningsprojektet "Insatser för utrikeshandelns finansiering – en mikroekonomisk utvärdering."

– Vi har fått tillgång till unikt detaljerad data som vi hoppas gör att det för första gången är möjligt att analysera effekterna av statliga insatser på svenska företags internationalisering och tillväxt över tid, säger Aili Tang.

Ge gedigen grund för framtida beslut

Målet med studien är att kvantifiera effekterna på företagens internationalisering, deras integrering i globala produktionsnätverk, jobb och tillväxt.

Resultatet ska förhoppningsvis kunna ge beslutsfattare och myndigheter på området en mer gedigen grund för att kunna ta beslut om utformningen av finansieringen. Vad gäller företagen förväntas de kunna dra praktisk nytta av ny kunskap om hur de ska finansiera sin utrikeshandel.

Magnus Lodefalk är även kopplad till Näringslivets forskningsinstitut Ratio.

Fotnot: 
Även doktorand Karin Kulin Olsson vid Rättsvetenskapliga institutionen, Örebro universitet, har fått medel från Torsten Söderbergs stiftelse. Det handlar om 100 000 kronor, till en granskning av den svenska arvsrätten i det 21:a århundradet.