Avhandling om bättre vård av tvångssyndrom

Tvångssyndrom blir ofta kroniska och kan medföra betydligt sämre livskvalitet för den som drabbas. Mats Humble har i sin avhandling vid Örebro universitet utvecklat en metod för att förbättra behandlingen och enklare kunna skilja ut tvångssyndrom från andra psykiatriska diagnoser.

Mats Humble.

– Den skattningsskala vi utvecklat och testat visade sig vara klart lättare att använda än tidigare metoder. Den hade god förmåga att särskilja patienter med tvångssyndrom från patienter med andra psykiska besvär, och kan också användas för att mäta förbättring i samband med behandling av tvångssyndrom, säger Mats Humble, överläkare vid Region Örebro läns psykiatriska akut- och heldygnsvård.

För att få diagnosen tvångssyndrom ska tvångstankar eller tvångshandlingar uppta minst en timme per dag. Det innebär stora påfrestningar och resulterar i nedsatt funktion i vardagslivet och drabbar mellan 1 och 2 procent av befolkningen. Det finns två behandlingar som har effekt vid behandling av tvångssyndrom: läkemedelsbehandling och kognitiv beteendeterapi.

Biokemiska analyser

I sin forskning har Mats Humble även gjort biokemiska analyser för att undersöka om det går att förbättra läkemedelsbehandling av tvångssyndrom. Det handlar om analyser av hormonerna serotonin och oxytocin.

– Mätningarna av oxytocin visade sig ha mycket intressanta men svårtolkade samband hos patienter som blev bättre av läkemedelsbehandlingen.

Studien visade att oxytocin ger sexuella biverkningar, mest typiskt fördröjd orgasm eller utlösning. För vissa män kan detta vara en önskvärd effekt, men kan också vara ett problem. En annan biverkning är att intresset för sex kan minska.

– Vi är faktiskt först i världen med att närmare undersöka hur oxytocinsystemet hos människor påverkas av antidepressiva medel. Eftersom vi vet att hormonet oxytocin spelar med i sexuella funktioner, har man redan tidigare misstänkt ett samband mellan oxytocin och sexuella biverkningar av serotoninaktiva antidepressiva medel, säger Mats Humble.

– Andra forskare har utifrån djurförsök antagit att dessa skulle kunna förklaras av ett underskott av oxytocin. Men vår studie som är gjord på människor, visade högre halt oxytocin hos dem som hade mest sexuella biverkningar.

Ny typ av läkemedel

Mats Humbles biokemiska fynd kan vägleda fortsatt forskning om läkemedelsbehandling av tvångssyndrom.

– Jag har ett förslag på en ny typ av läkemedel som skulle kunna testas. När det gäller oxytocin har man tidigare försökt öka aktiviteten av detta hormon för att motverka tvångssyndrom. Det har dock inte lett till någon som helst förbättring. Våra resultat kan tolkas som att det vore bättre att försöka minska aktiviteten. Det finns läkemedel som kan göra det, men de har inte testats på psykiatriska patienter.

Många med tvångssyndrom får aldrig hjälp med sin diagnos och drar sig för att söka vård. Så mycket som upp till 80 procent får troligtvis aldrig någon behandling. Eftersom många av patienterna är sjukskrivna eller på andra sätt funktionsnedsatta kan förbättrad behandling bli samhällsekonomiskt betydelsefull.