Ministermöte med målet att bättre förebygga brott

Idag träffar Henrik Andershed, professor i kriminologi vid Örebro universitet, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson för att diskutera hur det brottsförebyggande arbetet på lokal nivå kan förbättras med hjälp av forskning.

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott, inte bara i rättsväsendet utan också hos andra berörda aktörer. Det brottsförebyggande arbetet behöver bli mer kunskapsbaserat, skriver Morgan Johansson i sin inbjudan.

Henrik Andershed har bjudits in för att bidra med sina erfarenheter. Han har under flera år arbetat med att omsätta sin forskning till praktik. Ett exempel är projektet Effektiv samordning för trygghet.

– Vi tog tillsammans med professionella i praktik fram en metod som har prövats av polis, kommun och bostadsbolag. De har fått bättre förutsättningar att snabbt vara på plats där det behövs och man kan förebygga ordningsstörningar, kriminalitet och otrygghet, säger Henrik Andershed.

Ska vara enkelt att använda

Det är inte bara polisen och kommunen som involveras heller. I ett nytt projekt, Embrace, utvecklar forskare i kriminologi tillsammans med IT-företaget Nethouse en digital tjänst som samlar in uppgifter om trygghet och otrygghet och sammanställer underlag för beslut för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

– Tjänsten är användarvänlig i alla led och ska ge stöd i allt från kartläggning och analys till insatser och uppföljning. Det innebär att det ska vara enkelt för såväl nattvandrare, ordningsvakter som polis och bostadsföretag att bidra med information men också lätt att analysera den information som kommer in, säger Henrik Andershed.

Större forskningsmedel

- Det känns väldigt bra att få den här möjligheten att träffa justitieministern och få framföra vad jag anser behöver göras både nationellt och lokalt för att effektivisera det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

- Jag kommer bland annat föreslå att man nationellt riktar större forskningsmedel till området brottsförebyggande arbete, större utbildningsinsatser till praktik, och inrättande av implementeringsteam som konkret och nära kan stötta ute i praktik för att förverkliga kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete.

Text: Linda Harradine
Foto: ICON