Örebroforskare utvecklar ny kurs för att motverka rasism i skolan

Emma Arneback och Jan Jämte.

Emma Arneback och Jan Jämte.

Förskolan och skolan har ett tydligt uppdrag att motverka rasism, men arbetet rymmer många utmaningar. Därför förbereder Örebroforskarna Emma Arneback och Jan Jämte en ny kurs för förskollärare, lärare, rektorer och fritidspedagoger. Den arrangeras av Skolverket och Forum för levande historia och kommer ges på nio lärosäten i Sverige under hösten 2016, däribland Örebro.

Kursen som ges vid Örebro universitet leds av Emma Arneback och Jan Jämte. Sista anmälningsdag är 16 maj.

– Arbete mot rasism är en av vår samtids stora frågor. Skolan är en central plats för arbete mot orättvisor och kränkningar i samhället. Lärarnas uppdrag är viktigt, men också komplext och utmanande, säger Emma Arneback, forskare i pedagogik.

– Kursen kommer att handla om olika sätt att förstå och motverka rasism i förskola och skola. Rasismen har många ansikten. Den kan komma till uttryck i en rad olika former, på olika nivåer. Rasism kan till exempel grunda sig i föreställningar knutna till etnicitet, religion, biologi eller hudfärg, säger Jan Jämte, forskare i statskunskap.

Möta oss själva

Kursen kommer att vidga deltagarnas förståelse av rasism, men också ge en verktygslåda för att hantera den komplexa problembilden.

– Det handlar inte bara om att möta barn och unga, utan också om att möta oss själva och se att även skolan kan vara en del av problemet. Rasism behöver inte vara medveten eller ideologisk, den kan även komma till uttryck i omedvetna föreställningar och handlingar, säger Emma Arneback.

– Pedagoger behöver en bred palett av strategier att möta olika uttryck för problemet, säger Jan Jämte.

Bro mellan forskning och lärare

Jan Jämte och Emma Arneback arbetar just nu med att färdigställa Skolverkets stödmaterial kring att arbeta mot rasism i förskola och skola. De bedriver också forskning om lärares strategier för att hantera dessa frågor i klassrummet. Kursen är ett viktigt steg för att skapa en bro mellan forskning och lärares praktik.

Arbetet mot rasism måste ske på hela skolan för att nå framgång. Därför uppmanas flera från samma verksamhet gå kursen tillsammans. Kursen riktar sig till lärare i grundskola och gymnasieskola, rektorer, skolhuvudmän, förskollärare, förskolechefer, fritidspersonal i skola och fritidshem, personal i elevhälsa och vägledning.