Örebrostudie visar att krävande arbete halverar Alzheimer-risk

Risk att få demenssjukdomen Alzheimer halveras för personer som har komplexa arbeten. Kemikalier och elektromagnetiska fält i sin tur ökar risken att drabbas.
Det visar en kunskapssammanställning gjord av Lars-Gunnar Gunnarsson och Lennart Bodin, professorer vid Örebro universitet.

Lars-Gunnar Gunnarsson

Lars-Gunnar Gunnarsson

– För att minska risken för Alzheimer skulle den optimala arbetsplatsen minimera exponering för kemikalier och starka elektromagnetiska fält samt innehålla arbetsuppgifter som stimulerar till intellektuellt arbete, säger Lars-Gunnar Gunnarsson som är biträdande professor i neurologi, överläkare och specialist i arbets- och miljömedicin.

Han har gjort sammanställningen tillsammans med Lennart Bodin, pensionerad professor i statistik vid Örebro universitet och numera verksam vid Institutet för

En sammanvägning

Miljömedicin vid Karolinska Institutet. Rapporten presenteras fredag 15 januari vid ett seminarium i Stockholm arrangerat av AFA Försäkring.

Studien ingår i en serie av systematiska kunskapssammanställningar inom arbetsmiljöområdet som ges ut av Göteborgs universitet. Det fleråriga projektet delfinansieras av arbetsmarknadens parter genom AFA Försäkring.

Slutsatserna i denna rapport baseras på sammanvägning av publicerade studier som undersökt samband mellan faktorer i arbetsmiljön och risken att drabbas av Alzheimers sjukdom. Resultaten visar att risken minskar i proportion till hur mycket hjärnan används under livet. Personer med lång utbildning, arbete som medför högre kognitiva krav eller arbetsledande uppgifter löper en halverad risk att drabbas av Alzheimer.

De sammanvägda resultaten tyder på en riskökning för personer som yrkesmässigt exponeras för kemikalier. Resultaten tyder även på att det finns ett samband mellan Alzheimer och yrkesmässig exponering för elektromagnetiska fält.