P-pillerutsläpp påverkar flera generationer

– Vi behöver utveckla metoder som varnar för olika hormonstörande ämnen i miljön, som påverkar både djur och människor. Sådana varningar kan också bidra till att minska utsläppen, säger Nasim Caspillo som i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet och Södertörns högskola undersökt hur zebrafiskar påverkas av utsläpp från p-piller.

Nasim Caspillo

Nasim Caspillo

Zebrafisken har varit modellorganism i försöken och exponerats för EE2, som är det syntetiska östrogen, som är huvudingrediensen i p-piller. Liksom många andra medicinrester följer östrogenet med avloppsvatten ut i miljön.

Stressat beteende

– Vi har för första gången kunnat visa hur EE2 påverkar stressresponsen hos zebrafisken och får den att ändra sitt beteende. Både honor och hanar drabbas av detta och förändringen av deras beteende blir varaktigt. Vi kan också se att fiskarnas avkomma visar samma beteende trots att de inte exponerats för östrogenet och att störningen möjligen kan påverka flera generationer.

Man har också konstaterat att fertiliteten försämras hos båda könen, vilket kan få stora konsekvenser för hela populationer.

Forskarna vid Södertörns högskola har flera olika projekt där man undersöker hur miljön i Östersjön påverkas av olika utsläpp.

– Vi har börjat med zebrafiskar för att sedan kunna röra oss ut mot andra fiskar. Det tillverkas många kemikalier och som hamnar i miljön utan att vi vet vad som händer med dom.

De förändringar i fiskars beteende, som Nasim Caspillo och hennes kolleger visat vad gäller zebrafiskar kan ha stor betydelse för hur fiskbeståndet i Östersjön påverkas. Det här kan till exempel innebära att fiskarna inte längre undviker faror på ett naturligt sätt, vilket kan hota artens utveckling.

Grund för fortsättning

– Vår forskning är en grund för att fortsätta arbetet med att hitta relevanta biomarkörer, som visar att fiskarna påverkats av östrogena substanser. Att förändringarna är ärftliga innebär också att de kan transporteras i näringskedjan och påverka andra djur och även människan. Vi måste därför utveckla metoder som varnar oss för hög halter av dessa ämnen och försöka minska förekomsten av dem i vår miljö.

Nasim Caspillo menar att det både handlar om att minska utsläppen på olika sätt, men också om att förbättra reningsverkens metoder för att få bort hormoner och andra kemikalier från utsläppen.

– Det bästa vore om man kunde tillverka ”gröna kemikalier”, alltså sådan som inte har någon miljöpåverkan, men det kräver mycket arbete och utveckling. 

Text: Lars Westberg
Foto: Nazita Reyhanian