Högt betyg till forskarutbildning i medicin

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge det samlade omdömet hög kvalitet för utbildning på forskarnivå som leder till licentiatexamen och doktorsexamen i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet. Därmed uppfyller utbildningen kvalitetskraven för högre utbildning på forskarnivå.

Kerstin NilssonUKÄ har under 2015 och 2016 genomfört en pilotomgång av kvalitetsutvärdering av ett 10-tal utbildningar på forskarnivå runt om på landets lärosäten. Till de utbildningar som utvärderats hör utbildning på forskarnivå inom medicinsk vetenskap vid Örebro universitet. Inom medicinsk vetenskap ryms fyra inriktningar: biomedicin, hälso- och vårdvetenskap, medicin och kirurgi.

- Det är mycket glädjande att forskarutbildningen har bedömts ha hög kvalitet. Det har också varit mycket värdefullt att vara med redan nu i processen säger Kerstin Nilsson, dekanus för fakultetsnämnden för medicin och hälsa vid Örebro universitet och ytterst ansvarig för kvaliteten i forskarutbildningen i medicinsk vetenskap.

- Det har medfört att vi gått igenom hela utbildningen och identifierat de områden vi behöver arbeta vidare med för att utveckla kvaliteten ytterligare.

Bedöma om utbildningarna uppnår kraven

Utvärderingens syfte är att bedöma i vilken utsträckning utbildningarna uppnår kraven i högskoleförordningen och högskolelagen. Utvärderingsmetoden fokuserar på hur lärosätet arbetar för att doktoranderna ska nå examensmålen som finns beskrivna i examensordningen, lärosätets interna kvalitetssäkringsarbete och forskarutbildningens omfattning och kvalitet.

Granskningen har genomförts av en bedömargrupp som består av ämnesexperter, doktorand- och arbetslivsföreträdare. Underlag för bedömningarna har varit en självvärdering som utarbetats av universitetet, den allmänna studieplanen för utbildningen samt individuella studieplaner för doktoranderna. Intervjuer har också genomförts med representanter för medicinsk vetenskap samt doktorander.

Erfarenheter från pilotomgången och det utlåtande som bedömargruppen har gett är användbara för en fortsatt utveckling av medicinsk vetenskap liksom för de andra forskarutbildningarna vid universitetet.