Fokus på säker sövning av överviktiga patienter

Fredrik Ander i en korridor

Fredrik Ander.

Det är ovanligt att patienter drabbas av allvarliga komplikationer i samband med sövning. Men det händer och studier har visat att överviktiga patienter är överrepresenterade i statistiken. Fredrik Ander vid Örebro universitet har därför studerat riskfaktorer för, och försökt utveckla strategier för att förhindra, luftvägsrelaterade komplikationer vid sövning av överviktiga patienter.

Problem kan uppstå såväl vid inledningen, som under och efter sövning, och patientsäkerhetsstudier har identifierat problem vid intubation. Aspiration av maginnehåll och ofri luftväg efter anestesi är de främsta orsakerna till anestesirelaterad sjuklighet och död. Vid aspiration hamnar maginnehåll fel och kommer i luftstrupen.

– Därför har vi försökt att undersöka olika åtgärder som skulle kunna påverka risken att drabbas av en anestesirelaterad luftvägskomplikation, och därmed potentiellt öka säkerheten för nämnda patientgrupp, säger Fredrik Ander, specialistläkare på anestesi- och intensivvårdskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet.

– Vi har studerat om en så kallad intubation, det vill säga att säkra luftvägen med ett andningsrör, kan utföras snabbare och säkrare med hjälp av ett videokameraförsett instrument jämfört med ett standardinstrument.

I avhandlingens första studie ingick 80 överviktiga patienter från Universitetssjukhuset Örebro. Forskningsresultatet visar att användningen av ett så kallat videolaryngoskop inte förkortar tiden för intubation av patienter med övervikt och fetma.

– Emellertid kan intubationen utföras lika snabbt, och tycks kunna minska risken för misslyckad intubation, vilket är viktigt för patienten, säger Fredrik Ander.

Läkemedel istället för morfin

Morfinbehandling under och efter en operation är också kopplad till ökad komplikationsrisk. Därför ingick det i avhandlingens senare delstudier att undersöka om användningen av ett alternativt läkemedel, det blodtryckssänkande läkemedlet esmolol, kan bidra till att bevara övre magmunnens funktion som barriär mot att maginnehåll tränger upp i matstrupe och svalg och orsakar aspiration.

– Vi ville även studera om läkemedlet i sig har en smärtlindrande effekt, eller kan bidra till att förbättra smärtsituationen efter överviktskirurgi. Esmolol verkar bevara övre magmunnens barriärfunktion bättre än morfinpreparatet, vilket kan vara viktigt för att minska risken för aspiration, säger Fredrik Ander.

Studien kunde inte visa att läkemedlet i sig besitter smärtlindrande egenskaper, eller bidrar till att minska behovet av morfinpreparat som smärtlindring efter överviktskirurgi.

– Tidigare kliniska studier har visat intressanta resultat, vilka vi inte kunnat upprepa vid sövning av patienter med övervikt och fetma. Det skapar frågor och underlag för fortsatt forskning, avslutar Fredrik Ander.