Forskning för att minska stress hos högpresterande elever

Christian Lundahl

Risken är stor att elever drabbas av stress och oro på skolor där höga betyg är normen. Örebroforskaren Christian Lundahl ska i ett samarbete med två skolor i Stockholm ta fram sätt att både ha höga förväntningar och rimliga krav på eleverna.

– Vi vill se om det går att kombinera högt satta mål med mindre stress. I projektet är det lärandet och prestationen som är det viktiga, inte resultatet, säger Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet.

Bakgrunden till forskningsprojektet är olika studier de senaste åren som visar att elever upplever ökad stress i skolan. Det nya betygssystemet från 2011 har ytterligare bidragit till stress och oro över att inte nå tillräckligt höga resultat och särskilt flickor är utsatta.

Modell för att lära hållbart

Forskarna har valt två skolor i Stockholm, en grundskola och en gymnasieskola där höga prestationer är en del av kulturen. Målet är att hitta en modell för hållbart lärande.

– Vi vill teoretiskt och praktiskt utveckla kunskaper om hur en undervisningskultur kan se ut där elever och personal tillåts nå sin fulla potential och höga resultat utan att hälsa, lärande och lust går förlorade under vägen, säger Christian Lundahl.

Han hänvisar till tidigare forskning som visar att det finns möjligheter att motivera eleverna till hårt arbete utan att det upplevs som betungande. Det kräver att syftet med undervisningen är tydligt och kunskapen sätts in ett vidare sammanhang.

– Det har visat sig att på så sätt kan man höja resultaten framför allt hos lågpresterande elever. Vår hypotes är att det också gynnar högpresterande elever, säger Christian Lundahl.

Forskarna ska arbeta nära personalen i skolorna och det ömsesidiga utbytet mellan vetenskap och lärarnas beprövade erfarenhet är grundläggande. Projektet är treårigt och ska förutom konkreta metoder för ett hållbart lärande på just dessa skolor också leda till teoretiska bidrag.