Forskning kopplar elever till global jämlikhet och rättvisa

Johan Öhman i Forumhuset, Campus Örebro

Johan Öhman, professor i pedagogik.

Målet för forskningen är att förnya undervisningen och ge eleverna kunskap och stöd att möta en av vår tids ödesfrågor– global jämlikhet och rättvisa. Johan Öhman, professor i pedagogik, har fått 4,4 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för ett treårigt projekt.

– De samhällsutmaningar vi står inför idag har aldrig varit mer brådskande eller alarmerande. Migration, ojämlika maktförhållanden och växande skillnader mellan världens rikaste och fattigaste handlar om global jämlikhet och rättvisa, säger Johan Öhman.

Mot den bakgrunden ska han tillsammans med Louise Sund, Mälardalens högskola, och Karen Pashby, Manchester Metropolitan University, undersöka de problem och möjligheter som lärare står inför när de undervisar om globala jämlikhets- och rättvisefrågor. Syftet är att utveckla en ”reflekterad och lyhörd” pedagogik för att stödja eleverna i utvecklingen av ett etiskt förhållningssätt.

– Alla människor har ett ansvar att ta itu med dessa frågor. Men hur vi ska hantera ett delat, men inte lika stort ansvar för en global framtid är inte givet. Här har skolan en viktig roll att utveckla elevernas känsla för samhörighet och vilja att ta ansvar för andra människor, säger Johan Öhman.

Få studier på djupet

Han pekar på att det trots en enighet om vikten av globala perspektiv i klassrummet så finns det få studier som på djupet undersöker hur dessa frågor hanteras teoretiskt och praktiskt i undervisningen.

– Det är komplext,  inte minst om man tar upp vem som definierar globala problem. Postkoloniala tänkare har uppmärksammat att ”globala” problem som fattigdom och skogsskövling ofta uppfattas som något som händer ”där borta” i syd. Detta kan skapa ett ”vi” som studerar och löser problemen och ett ”dom” som orsaker problemen och behöver hjälp, säger Johan Öhman.

Projektet utgår bland annat från postkolonial teori som gör det möjligt att undersöka frågor som social rättvisa och människors utvecklingsmöjligheter på en strukturell och samhällelig nivå.

Målet är en ny pedagogik

Forskningen är indelad i tre steg och börjar med videoinspelningar av lektioner om globala frågor i samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen vid tre gymnasieskolor med totalt nio lärare. Även andra metoder används för att dokumentera undervisningen och syftet är att synliggöra lärarnas omedelbara reaktioner på sin egen undervisning, och bidra till  förståelsen av hur undervisningen kan förändras och utvecklas.

I ett andra steg intervjuas lärare och elever som deltog i det första steget, intervjuer som sedan analyseras med fokus på de konflikter och ställningstaganden i den faktiska undervisningen.

I det sista steg används de två tidigare studierna som grund för att utveckla rekommendationer för ett pedagogiskt förhållningssätt som kännetecknas av ett reflekterat och lyhört engagemang för globala etiska frågor.