Fysisk kondition och stresstolerans bakom magproblem

Carren Anyango Melinder

Carren Anyango Melinder har forskat om fysisk kondition och stress i förhållande till olika magproblem.

Fysisk kondition och stresstolerans hos unga kan ge svar på varför vissa personer får problem med magen som vuxna och andra inte. Det visar Carren Anyango Melinder i sin doktorsavhandling.

Carren Anyango Melinder har utgått från uppgifter om cirka en kvarts miljon värnpliktiga män som gjorde lumpen mellan 1969 och 1976 och sedan följt upp samma grupp fram till december 2009, när de var i 50-årsåldern.

– Jag har visat att fysisk kondition och stresstolerans hos tonåringar kan inverka på om man får inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), magsår och mag-tarminfektioner i vuxen ålder, säger Carren Anyango Melinder, som nu doktorerat i medicinska vetenskaper med inriktning mot medicin vid Örebro universitet.

Läget i tonåren syns i vuxen ålder

Man har tidigare sett ett samband mellan god fysisk kondition och minskad systemisk inflammation. Det skulle därför även kunna finnas en koppling mellan god fysisk kondition och minskad risk för vissa inflammatoriska mag-tarmsjukdomar.

I sin studie kom Carren Anyango Melinder fram till att låg fysisk kondition i tonåren ökar risken att få Crohns sjukdom och ulcerös kolit som vuxen, båda exempel på IBD. Det kan enligt henne vara så att det är ännu inte upptäckt IBD som kan ha påverkat den fysiska konditionen negativt hos de unga.

Resultaten visade att unga män som hade förhöjd sänka löpte en ökad risk att få IBD. Förhöjd sänka är en markör för inflammation som ännu inte brutit ut. Vidare tenderade män som fått diagnosen Crohns sjukdom i vuxen ålder att ha varit underviktiga i tonåren, och män som fick ulcerös kolit hade kortare kroppslängd.

Tyst sjukdomsförlopp

– Dessa fynd stöder uppfattningen att IBD har ett långt och tyst sjukdomsförlopp. Sambandet mellan fysisk kondition och IBD skulle därför delvis kunna förklaras med att sjukdomen finns redan i tonåren men inte är fullt utvecklad.

I studien undersökte Carren Anyango Melinder också magsår. Där tyder resultaten på att psykologisk stress fortfarande kan vara en relevant faktor för att få magsår. Hon pekar också på att sambandet skulle kunna förklaras av en kombination av fysiska reaktioner (som sekretion av magsyra) och beteenden (exempelvis rökning) som ökar mottagligheten för Helicobacter pylori infektioner (den bakterie som är främsta orsaken till magsår) och andra riskfaktorer.

Överraskande resultat om stress

Resultatet för det tredje studerade områden, mag-tarminfektioner, överraskade Carren Anyango Melinder.
– Vi förväntade oss att den som var lättstressad i tonåren skulle löpa en ökad risk att få mag-tarminfektioner i vuxen ålder. Det var i stället tvärt om: risken minskade. Detta är värt att undersöka vidare.

Hur kan din forskning användas?
– Vi har bland annat kunna påvisa en koppling mellan stresstolerans och risken för både IBD och magsår bland unga och till synes friska män. Om stresstoleransen spelar roll för tarmhälsan kan strategier som minskar exponering för kronisk stress och som förbättrar förmågan att hantera stress på sikt kunna bidra till en förbättrad magtarmhälsa, säger Carren Anyango Melinder.

Hon pekar även på att det finns stora variationer i hur väl olika personer klarar stress. Därför menar hon att den individuella stresstoleransen även är intressant att undersöka i förhållande till risken för inflammatoriska tarmsjukdomar.

Text och bild: Cathrine Gustavsson