Kvinnor ska utföra egna cancertester

Gisela Helenius i labmiljö.

Gisela Helenius hoppas att projektet ska leda till att fler kvinnor testar sig för livmoderhalscancer.

Kvinnorna ska ta prover för livmoderhalscancer på egen hand. Forskarna ska ta reda på om resultatet blir lika säkert som när proverna utförs av en barnmorska. Örebro universitet är en del i denna studie som ska göras på Universitetssjukhuset i Örebro.

Gabriella Lillsunde Larsson

Gabriella Lillsunde Larsson

I studien kommer kvinnor mellan 60 och 69 år bjudas in. Kvinnorna kommer dels att få ett prov taget av en barnmorska, dels genomföra egenprovtagning.

– Vi hoppas att kvinnorna i Örebro län vill delta och därigenom vara med och hjälpa oss att förbättra screeningen för livmoderhalscancer, säger Gabriella Lillsunde-Larsson, projektledare och forskare vid Region Örebro län.

Anslaget på 5,5 miljoner kronor kommer från Familjen Kamprads stiftelse. Forskningen ska utvärdera provtagningen av humant papillomvirus, HPV, som idag är det test som används i screeningen av livmoderhalscancer hos kvinnor över 30 år.

Gör testen i hemmet

Studien ska undersöka hur väl egenprovtagning fungerar, alltså att kvinnor gör testen i hemmet istället för att uppsöka vården. Om resultaten blir goda medför det att stora personalresurser kan användas på ett mer effektivt sätt när barnmorskor inte behöver ta lika många prover som tidigare.

Om egenprovtagning för kvinnor över 60 år visar sig vara minst lika bra som professionell provtagning kan självtestning införas för fler åldersgrupper.

– Vår förhoppning är att fler kvinnor då kommer att delta i screeningen, vilket innebär att vi kommer att kunna förebygga fler fall av livmoderhalscancer, säger Gisela Helenius, projektledare och forskare vid Region Örebro län.

Information och kommunikation är centrala delar i en välfungerande screeningverksamhet med högt deltagande. Olika grupper av kvinnor kommer att få beskriva vilka faktorer som påverkar deras deltagande i självtestning.

Anpassa efter önskemål

– Utifrån resultatet kommer en enkätstudie genomföras till samtliga kvinnor med fokus på information och kommunikation om självtestning. Resultatet kan användas som underlag för att utveckla en informationsmodell och kommunikationsstrategi som är i enlighet med kvinnornas behov och önskan, säger Karin Blomberg, docent vid institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet.

Forskningsgruppen leds av Mats G Karlsson, överläkare och adjungerad professor. Gabriella Lillsunde Larsson och Gisela Helenius leder det tvärvetenskapliga teamet i rollen som projektledare. Projektet utgår från Region Örebro län och flera verksamheter inom hälso- och sjukvården är delaktiga.