Nästa steg mot Framtidens lärarutbildning

Joachim Åström och Krister Persson

Joachim Åström och Krister Persson

Rektor har beslutat att ge Joachim Åström, dekan för Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap, det övergripande ansvaret för fokusområdet Framtidens lärarutbildning. Han kommer arbeta tillsammans med Lärarutbildningsnämnden och en styrgrupp.

Efter en kartläggande fas kommer gruppen i höst att börja prioritera bland åtgärder och möjliga framtidssatsningar.

– Det handlar om att på bästa sätt foga samman det som är med det som skulle kunna bli, säger Joachim Åström.

Kenneth Nordgren är professor i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik och tidigare prodekan för Lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Han och också arbetat med att utveckla den didaktiska forskningen vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet, och var en del av bedömargruppen i universitetets interna forskningsutvärdering, ORU2015.

Styrgruppen består av Krister Persson, ordförande i Lärarutbildningsnämnden, Ulrika Göransson, prefekt för Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Martin Junstrand, prefekt för Musikhögskolan, Peter Johansson, prefekt för Institutionen för naturvetenskap och teknik och Jan Mustell, lärare på Institutionen för hälsovetenskaper.

Flera steg har redan tagits

– Mycket sker redan i det dagliga arbetet men satsningen ger oss möjlighet att lyfta och utveckla lärarutbildningen ytterligare, säger Krister Persson.

Flera steg har redan tagits. Den grundläggande kartläggningen, som Johan Öhman ansvarade för, var klar i april. Nu arbetar en extern utredare, Kenneth Nordgren, med att sortera bland de många förslagen. Hans rapport ska vara klar 15 september och då tar Joachim Åström arbetet vidare.

– Det är en långsiktig satsning och ett utvecklingsarbete som måste få ta tid. Universitetet lägger 93 miljoner kronor på Framtidens lärarutbildning fram till och med 2022, säger Anna-Karin Andershed, prorektor med ansvar för utbildningsfrågor.