Ordningen räcker när upplevelser ska mätas

Det går att dra användbara slutsatser i en undersökning som innehåller subjektiva variabler enbart genom att utgå från ordningen mellan svaren. Det visar Yishen Yang i sin avhandling, där hon utgått från patienters svar om upplevd smärta.

Yishen Yang har nyligen doktorerat i statistik. Hon har utgått från den mätmetod professor emeritus Elisabeth Svensson tidigare tagit fram, och i sin avhandling har Yishen Yang arbetat med att utveckla den.

Yishen Yang har doktorerat i statistik.

Känslor och upplevd smärta

Yishen Yang har fokuserat på hur man gör jämförelser mellan bedömningar av subjektiva variabler som känslor, upplevd smärta och inställning till olika saker, och ordningsdata. Det är vanligt att man i undersökningar ger svaren ett numeriskt värde, en siffra, och sedan räknar samman vad man fått för resultat. Yishen Yang menar att man kan få fram användbara resultat enbart genom att ta hänsyn till ordningen mellan svarsalternativen, hur de står i förhållande till varandra, och att man inte behöver ge dem något numeriskt värde.

– Den mest intressanta aspekten av mina studier är att även om man enbart använder rangordnad information går det att dra användbara slutsatser, säger Yishen Yang.

Tog ställning till ordningen

I sin avhandling använde hon sig av bland annat av svar rörande hur patienter upplever smärta på grund av ryggsjukdomar. Svaren de kunde välja mellan var ingen, lindrig, måttlig, svår och mycket svår smärta. Genom att enbart ta ställning till ordningen mellan alternativen utgick Yishen Yang inte från att de olika personernas upplevda smärta var den samma, även om de angett samma svar.

Målet för Yishen Yang var att utveckla en metod som går att använda för att analysera denna typ av data på ett mer korrekt sätt och även kunna dra tillförlitliga slutsatser.
– Genom att jämföra med de traditionella metoderna där man tilldelar svaren olika poäng har jag kommit fram till att det inte alltid är det bästa. I stället skulle den metod jag undersökt, där vi sammanför ordningsdata, vara mer användbar, säger Yishen Yang.
– Jag tror att mina resultat kan underlätta för forskare inom de medicinska och sociala områdena, alltså områden där människor och hur de upplever saker ska mätas.


Text: Cathrine Gustavsson