Örebro med i ny forskarskola för bättre lärarutbildning

Mikael Quennerstedt

Mikael Quennerstedt ser stora möjligheter att forskarskolan kan hjälpa till att utveckla lärarutbildningen.

Skolans undervisning i idrott och hälsa har ofta fått kritik och en del av kritiken handlar om lärarutbildningen. Forskare från Örebro universitet ska nu tillsammans med åtta andra universitet och högskolor starta en nationell forskarskola med målet att stärka kvaliteten i lärarutbildning med inriktning mot idrott och hälsa.

Marie Öhman

Marie Öhman

– Det övergripande syftet med forskarskolan är att skapa en forskningsbaserad kunskap om vad som är kvalitet i undervisningen på lärarutbildning, och hur undervisning i idrott och hälsa i grundskolan och gymnasieskolan på så sätt kan utvecklas, säger Mikael Quennerstedt, professor i idrottsvetenskap vid Örebro universitet.

Vetenskapsrådet har definierat idrott som ett särskilt prioriterat område inom ämnesdidaktisk forskning.

Tillsammans med kollegan Marie Öhman, professor i idrottsvetenskap med didaktisk inriktning, representerar han Örebro universitet i det fyraåriga projektet som fått 7,6 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Från Örebro ska ytterligare en eller två universitetsadjunkter i ämnet delta som doktorander i forskarskolan i idrottsdidaktik. I projektet ingår samtliga nio svenska universitet och högskolor som har lärarutbildning i idrott och hälsa.

Förhoppningar från många

Syftet är alltså att blivande lärare i idrott och hälsa ska bli väl förberedda på att undervisa i ämnet med utgångspunkt i de mål som finns i kurs- och läroplaner, men även utifrån framtida utmaningar i ämnet.

Forskarskolan bygger på antagandet att lärare i idrott och hälsa måste förhålla sig till många förhoppningar som är knutna till ämnet, till exempel hälsofrämjande fysisk aktivitet och motorisk träning kopplad till lärande i andra skolämnen. Dessutom finns, i synnerhet bland elever, föreställningar om kopplingar mellan idrott i skolan och tävlingsidrott på fritiden. Allt detta ställer höga krav på lärarnas förmåga.

Alla lärosätena ska samverka

Ett mål med denna nationella forskarskola är också att den ska leda till mer samverkan mellan de nio lärosätena med lärarutbildning i idrott och hälsa inom ämnesdidaktisk forskning.  Förutom doktorander i olika ämnen, till exempel idrottsvetenskap, didaktik och pedagogiskt arbetet, kommer även seniora forskare att knytas till forskarskolan.

– Vi ser att forskarskolan i idrottsdidaktik för lärarutbildare har goda utsikter att bidra till utveckling av kvaliteten i lärarutbildningen inom ett skolämne som har rönt stor utbildningspolitisk uppmärksamhet under de senaste decennierna, säger Mikael Quennerstedt.