Örebroforskare får 2,7 miljoner - ska studera ekosystemtjänsteansatsen

Erik Hysing framför Långhuset, Campus Örebro

Särskilt viktigt är det att studera hur ansatsen påverkar politikens effektivitet, rättvisa och legitimitet, säger Erik Hysing.

Den biologiska mångfalden håller på att utarmas världen över. Nu har Örebroforskaren Erik Hysing fått 2,7 miljoner från Formas för att studera hur ekosystemtjänsteansatsen påverkar Sveriges politik för biologisk mångfald.

Ekosystemtjänsteansatsen handlar om att se och värdera produkter och tjänster i naturen som bidrar till mänskligt välbefinnande. Det är en arbetsmetod för bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser. Den inkluderar också rättviseaspekter och har sitt ursprung i konventionen om biologisk mångfald. Sedan några år tillbaka är ekosystemtjänsteansatsen en integrerad del av Sveriges strategi för att bevara denna mångfald.

– Det här projektet syftar till att öka förståelsen av genomförandet av denna ansats och dess effekter på Sveriges politik och styrning för att bevara biologisk mångfald. Särskilt viktigt är det att studera hur ansatsen påverkar politikens effektivitet, rättvisa och legitimitet, säger Erik Hysing, universitetslektor i statskunskap vid Örebro universitet.

Totalt kommer två studier att ingå i projektet. I den första studien kommer Erik Hysing att analysera hur ekosystemtjänsteansatsen har integrerats i fyra policyer av stor vikt för det svenska arbetet med att bevara biologisk mångfald. I den andra delstudien kommer viktiga privata och offentliga beslutsfattare att vara i fokus.

– Jag kommer att intervjua närmare 30 viktiga svenska beslutsfattare bland miljöorganisationer, företag, statliga myndigheter, politiker och forskare. Detta är viktig kunskap eftersom ansatsen syftar till att förändra hur dessa beslutsfattare ser på och agerar i förhållande till biologisk mångfald.

Viktig bas för fortsatta diskussioner

Inom ramen för projektet kommer också nationella och internationella forskare samt svenska beslutsfattare bjudas in till ett seminarium för att diskutera ekosystemtjänsteansatsens praktiska genomförande och möjliga politiska effekter. En viktig lärdom från tidigare forskning är att komplexa frågor kräver olika handlingar och styrmedel som fungerar tillsammans. Bevarande av biologisk mångfald är en sådan.

– Att utveckla sådana policypaket är en stor utmaning, inte bara inom miljöområdet, utan också generellt i samhället. Detta projekt kommer att bidra med viktiga insikter till ett sådant utvecklingsarbete, säger Erik Hysing.

Forskningsprojektet - Har ekosystemtjänsteansatsen någon betydelse? Utvärdering av dess politiska och praktiska effekter på Sveriges politik för biologisk mångfald- har beviljats 2,7 miljoner från Forskningsrådet Formas och beräknas vara klart 2020.