This page in English

Örebroforskning om tolerans når bred publik

Marta Miklikowska

Marta Miklikowska har fått en artikel publicerad i The British Journal of Psychology, BJP.

Örebroforskaren Marta Miklikowska har för andra gången fått in en artikel i The British Journal of Psychology. Den handlar om hur familj och kompisar påverkar ungdomars attityder mot personer med annan etnisk bakgrund och vad vi kan göra för att främja utvecklingen av tolerans.

– Det är roligt och prestigefullt att få in en artikel i BJP. Det ger mig också möjlighet att sprida mina forskningsresultat till en bredare läsekrets, som kuratorer, psykologer och beslutsfattare, säger Marta Miklikowska, forskare i psykologi vid Örebro universitet.

Direkt och indirekt påverkan av attityder och empati 

Tidigare har hon fått sin artikel "Like parent, like child? Development of prejudice and tolerance towards immigrants" publicerad. Nu kommer en uppföljning i den nyligen publicerade artikeln "Development of anti-immigrant attitudes in adolescence: The role of parents, peers, intergroup friendships, and empathy".
Den handlar om hur ungdomars attityder mot invandrare utvecklas beroende av påverkan av familj, kompisar samt påverkan från vänner med invandrarbakgrund och ungdomars empati.

– Jag har tittat på hur dessa faktorer direkt eller indirekt kan påverka inställningen till invandrare, säger Marta Miklikowska.

Så utvecklas empati

Direkt påverkan handlar om att ungdomar direkt lär sig toleranta eller intoleranta attityder från sina föräldrar eller kompisar, medan indirekt påverkan innebär en mer subtil påverkan, där Marta Miklikowska undersöker kopplingen mellan utveckling av empati och deras attityder till invandrare samt mellan familjens socioekonomiska situation och ungdomars tolerans.

I sina resultat har Marta Miklikowska sett att föräldrar, kompisar och vänner med invandrarbakgrund har en direkt inverkan på ungdomars attityder som delvis kan förklaras av deras påverkan på ungdomarnas empati.

– Jag är inte förvånad över resultatet. Empati är något vi delvis föds med, men som vi även lär oss genom observationer av olika viktiga personer i vår omgivning. Det är rimligt att om föräldrar och kompisar är toleranta och om ungdomar har vänner med annan etnisk bakgrund kommer det att påverka hur ungdomars empati utvecklas. Empati i sin tur har betydelse för ungdomarnas attityder mot invandrare. Ju mer empatiska ungdomar, desto mer toleranta attityder har de, säger Marta Miklikowska.

Vänskap med invandrarkompisar motverkar intolerans

– De positiva resultaten i min undersökning är att ungdomar som har vänner med annan etnisk bakgrund utvecklar högre empati och är mer toleranta mot personer med invandrarbakgrund. Jag såg att vänskap med invandrarkompisar också kunde motverka inverkan från intoleranta föräldrar eller vänner.

Som ett led i detta resultat menar Marta Miklikowska att om man vill arbeta för att öka toleransen skulle man i skolan försöka skapa möjligheter och plattformar för ungdomar att få vänner med annan etnisk bakgrund. Man bör också jobba med ungdomarnas empatiska förmåga.

Utbildning och ekonomiska resurser

Enligt Marta Miklikowska spelar även den socioekonomiska situationen en viktig roll för inställningen till personer med invandrarbakgrund.

– Ju mer utbildning föräldrarna har och ju högre ekonomiska resurser det finns hemma desto mer toleranta är familjens ungdomar. Det betyder att vi bör göra insatser även på samhällsnivå om vi vill att ungdomar utvecklar toleranta attityder.

Sina resultat använder Marta Miklikowska redan nu genom att arbeta med att utveckla preventionsprogram som ska användas i skolans värld. Målet är att främja tolerans och minska eller motverka fördomar mot personer med annan etnisk bakgrund. Att kunna göra samma sak i hemmen ser hon som viktigt även om det är svårare.

Marta Miklikowska nyligen fått tre miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka hur och varför det uppstår fördomar bland ungdomar.

Text och bild: Cathrine Gustavsson