Sjuksköterskan som ställföreträdare för patienten

Ann-Sofie Sundqvist

Ann-Sofie Sundqvist

Under operationen företräder anestesisjuksköterska patienten och fungerar som ett skyddande paraply. Ansvaret är moraliskt, etiskt och medicinskt – med viktiga beslut att fatta, men också många detaljer.

– Anestesisjuksköterskan är patientens ögon, öron, lungor och blodcirkulation under tiden som patienten är sövd. Genom att använda alla sina sinnen blir anestesisjuksköterskan patientens ställföreträdare och vår roll är att finnas där för patienten, säger Ann-Sofie Sundqvist, anestesisjuksköterska vid kärl-thoraxkliniken på Universitetssjukhuset Örebro som lagt fram sin doktorsavhandling i medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

– Företrädarskapet innefattar kritiskt beslutsfattande men finns även sammanvävt i alla små och stora saker anestesisjuksköterskan gör för den sövda patienten, säger hon.

Hon visar i sin avhandling att företrädarskapet kan ses som ett skyddande paraply. Det täcker all omvårdnad och alla de åtgärder som anestesisjuksköterskan vidtar i den nedsövda patientens ställe.

– Vid vissa operationer behöver patienten inte sövas, men oavsett om patienten är vaken under operationen eller inte så finns anestesisjuksköterskan alltid vid patientens sida. Tidigare forskning har visat att vakna patienter upplever trygghet av att kunna se anestesisjuksköterskan under operationen och min forskning visar att anestesisjuksköterskan vill finnas där för patienten, säger Ann-Sofie Sundqvist.

Avhandlingen bygger på både observationer och intervjuer med anestesisjuksköterskor verksamma i Mellansverige, och en enkät till anestesisjuksköterskor verksamma vid olika sjukhus i hela Sverige. Ann-Sofie Sundqvist har granskat vad som karaktäriserar patientföreträdarskap och vilka konsekvenser patientföreträdarskapet medför.

– Resultatet visar att anestesisjuksköterskan har patientens bästa för ögonen, att ha kontroll över situationen och bevarar mänskliga värden. Det ger en yrkestillfredsställelse att göra något bra för en annan människa, säger Ann-Sofie Sundqvist.