Söker bästa sätten att hjälpa brottsutsatta ungdomar

Sara Thunberg

Sara Thunberg ska forska om vilket stöd brottsutsatta ungdomar får, och vilket de skulle de behöva.

Vilket stöd får ungdomar som utsatts för brott – och vilket stöd skulle de behöva? Det undersöker doktorand Sara Thunberg i ett projekt som fått medel från Brottsofferfonden.

Det finns en rad organisationer i Sverige som arbetar med att ge stöd till brottsutsatta personer. Ändå visar forskning att det är få utsatta ungdomar som söker och som får stöd. Orsakerna är flera. Det kan handla om att de inte får det stöd de själva vill ha. Det kan också handla om att de inte passar in i den traditionella bilden av hur en person som utsatts för brott ska reagera.

Familjen, vänner, socialtjänst och sjukvård

– Syftet med projektet är att undersöka hur matchningen mellan ungdomars specifika och varierande behov av stöd ser ut efter att de utsatts för brott, och de olika sorters stöd som finns att få. Då handlar det både om informellt stöd, från familj och vänner, och om formellt stöd, från socialtjänsten, hälso- och sjukvård eller Brottsofferjouren, säger Sara Thunberg.

Sara Thunberg kommer att intervjua cirka 20 ungdomar som år 2013 var mellan 15 och 19 år, och hade blivit utsatta för någon form av brott.

– Ungdomarna får berätta om sina liv innan brottet, under brotts- och rättsprocessen samt efteråt och hur deras liv ser ut i dag, säger Sara Thunberg.

Stöd för att bearbeta upplevelser

Sara Thunberg är socionom i botten och har ett regelbundet samarbete med Brottsofferjourerna i Örebro län. Hon menar att det finns en risk att om man utsatts för brott tidigt i livet kan det leda till emotionella problem, som visar sig både då och som vuxen.

– Ungdomar kan på ett speciellt sätt behöva stöd för att bearbeta sina upplevelser och minska dess påverkan. Annars kan det få negativ inverkan på både deras identitetsutveckling och deras utveckling mot att bli vuxna, säger Sara Thunberg.

Målet med projektet är att samla kunskap som kan göra att stödinsatser till brottsutsatta ungdomar förbättras så att behovet som finns och stöd som kan erbjudas matchas på bästa möjliga sätt. Sara Thunberg menar att det skulle kunna leda till samhällsekonomiska vinster i form av till exempel minskad psykisk ohälsa.

Medel från Brottsofferfonden

– Jag vill genom studien ta fram kunskap om hur ungdomars behov av och tillgång till stöd kan skilja sig åt, jämfört med hur det är för barn och för vuxna. Det är viktigt, och jag menar att denna förståelse skulle kunna reducera emotionella problem för ungdomar på både kort och lång sikt.

Studien är treårig och har beviljats 788 000 kronor ur Brottsofferfonden. Sara Thunberg samarbetar med universitetslektor Kjerstin Andersson Bruck och professor Åsa Källström, båda vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet.

Text och bild: Cathrine Gustavsson