Stärkt samarbete för att minska riskerna med högfluorerade ämnen

Anna Kärrman

Anna Kärrman

Nu har 37 myndigheter och forskningsinstitutioner kommit överens om att utöka sitt samarbete för att hantera problemen med högfluorerade ämnen (PFAS), som bland annat förorenat dricksvattnet på flera platser i Sverige. Örebro universitet har undertecknat avsiktsförklaringen.

Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara och många är vattenlösliga och rörliga i marken. De används flitigt i till exempel i brandskum, textilier, livsmedelsförpackningar, rengöringsmedel och kosmetika.

Målet med samarbetet är att minska riskerna och öka kunskapen om PFAS. Örebro universitet har bedrivit forskning inom området sedan 2002.

– Vi gör stora satsningar framåt för att förbättra förståelsen för hur PFAS sprids i miljön och för att motverka att vi får en högre belastning i framtiden, säger Anna Kärrman, forskare på forskningscentrumet Människa-Teknik-Miljö, MTM.

Över 3 000 ämnen

Avsiktsförklaringen, som universitetet skrivit under, innebär att myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden ska bidra till ökat samarbete. Med bättre kommunikation kan de förbättra riskbedömning, regelutveckling, miljöövervakning, forskning, teknikutveckling och tillsyn.

De 37 myndigheterna och forskningsinstitutionerna planerar att ytterligare kartlägga bakgrundshalter, förorenade områden och människors exponering för högfluorerade ämnen och att medverka till att nya tekniker utvecklas och används för provtagning, analys, vattenrening och sanering av områden som förorenats av PFAS.

– MTM utvecklar bland annat analysmetoder för hela PFAS-gruppen. Det handlar om över 3 000 ämnen och med vår metod kan vi täcka in alla i en analys, säger Anna Kärrman.

Arbete för en giftfri miljö

– Vi jobbar inom många olika områden och kommer ytterligare utöka forskningen med våra industripartners i den nya forskningsprofilen EnForce, som startats med stöd från KK-stiftelsen.

Av avsiktsförklaringen framgår att myndigheterna planerar att samarbeta för att vid behov ta fram regler och råd eller vidta andra åtgärder. Myndigheterna ska föra dialog med berörda aktörer för att högfluorerade ämnen ska fasas ut. De myndigheter som skrivit på avsiktsförklaringen vill dessutom aktivt informera allmänheten om PFAS.

– Nära samarbete mellan ansvariga myndigheter, forskare och andra aktörer är avgörande för att vi ska lyckas minska riskerna för hälsa och miljö med högfluorerade ämnen. Vår gemensamma avsiktsförklaring är därmed ett viktigt bidrag till arbetet för en giftfri miljö, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier.

Avsiktsförklaringen har undertecknats av:

Folkhälsomyndigheten, Formas, Fortifikationsverket, Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning på Göteborgs universitet, Försvarets materielverk, Generalläkaren, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi på Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Länsstyrelserna (21 samverkande myndigheter inklusive de fem regionala vattenmyndigheterna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Statens geotekniska institut, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges lantbruksuniversitet, Örebro universitet.