Unik forskning om samtal med bildtelefoni

Bildtelefon

Tolken har en nyckelfunktion med uppgift att ge möjligheten för döva, personer med hörselskada, dövblindhet eller språkstörning att kommunicera på likvärdiga villkor som andra. Camilla Warnicke har i sin doktorsavhandling granskat hur verkligheten ter sig, en forskning som inte tidigare gjorts.

Camilla Warnicke

Camilla Warnicke

Hon har i sin avhandling i handikappvetenskap studerat ”Bildtelefoni.net”, en statlig och nationell tjänst som säkerställs av Post- och Telestyrelsen (PTS). I tjänsten förmedlas samtal mellan personer som använder svenskt teckenspråk, och de som talar i en vanlig telefon.

– Trots att denna typ av tjänst är spridd i stora delar av världen, finns ingen publicerad forskning baserad på inspelade samtal vid en reguljär bildtelefoni-tjänst. Min forskning handlar om tolkning, interaktion och gemensamt meningsskapande, säger Camilla Warnicke, auktoriserad tolk mellan svenska och svenskt teckenspråk, och tolklärare på Fellingsbro folkhögskola.

Personen som använder svenskt teckenspråk ringer via en bildtelefon till en tolk som i en studio förmedlar samtalet till en person som talar i en vanlig telefon – och vice versa. Tolken ser personen som använder teckenspråk på en skärm och hör personen som talar i telefonen. Tolken är den enda av de tre parterna som står i direkt kontakt med båda användarna av tjänsten.

Tolken har en nyckelfunktion

Camilla Warnicke har analyserat 25 autentiska bildtelefonisamtal för att beskriva, analysera och diskutera interaktion och gemensamt meningsskapande i denna typ av institutionella samtal. Analyserna visar upp en rad fenomen: organisation av turtagning, headsetet som en kommunikativ resurs, samtalsdeltagarnas positionering i samtalet och internationella särdrag i det institutionella samtalet.

– Dessa samtal är en komplex process, som ständigt skapas och återskapas i samtalen av samtliga samtalsdeltagare. Trots att användarna av tjänsten är de som primärt ska tala med varandra så interagerar samtliga samtalsdeltagare, det vill säga den person som använder bildtelefon, den person som använder vanlig telefon och tolken och skapar mening gemensamt, säger Camilla Warnicke.

– Tolken har en nyckelfunktion som tillsammans med användaren har möjligheten att förbereda samtalet innan de ringer upp den andra användaren. På så sätt får tolken information på förhand och alla samtalsdeltagare skapar samtalet gemensamt.

Likvärdiga villkor

Hennes studier av autentiska samtal är nya inom forskningen och Camilla Warnicke ser en stora nytta av resultaten som en del av utbildning och fortbildning av tolkar, men även för dem som utformar själva tjänsten.

– Forskning kan göra omedvetna processer och handlingar medvetna och användas för att främja interaktionen och på så sätt även vara till gagn för användarna av tjänsten, säger Camilla Warnicke som också ser den ökade kunskapen som ett sätt för PTS att göra det möjligt att säkerställa kvaliteten i sitt uppdrag: att döva, personer med hörselskada, dövblindhet eller språkstörning skall kunna kommunicera på likvärdiga villkor som andra.