Åldrande befolkning en stor utmaning – men Europas politiker vill inte ta i frågan

Karen West på campus.

Europeiska politiker och beslutsfattare pratar mycket om samhällets utmaningar med en åldrande befolkning – men väldigt lite blir gjort. Det var professor Karen Wests budskap när hon talade på en nationell konferens om socialt arbete arrangerad av Örebro universitet.

– Men jag måste säga att det är stor skillnad mellan Sverige och mitt hemland England. Situationen är mycket bättre här, förklarar Karen West vid en intervju efter konferensen, där hon var en av två huvudtalare.

Karen West är professor vid universitetet i Bristol – på Institutionen för policystudier som tvärvetenskapligt bland annat fokuserar på åldrande, välfärdsutveckling och hälsofrågor i ett livsloppsperspektiv. Hon är sedan ett år tillbaka även gästforskare vid Örebro universitet, knuten till den strategiska satsningen Successful ageing.

Annan syn på äldre

En åldrande befolkning är en av Europas och övriga västvärldens största utmaningar. I grunden är det naturligtvis något positivt att folk lever längre. Men Karen West menar att det har blivit för mycket fokus på individen och de krav samhället numera ställer på äldre personer.

– Det har skett en global förändring i synen på äldre. Tidigare låg fokus på vad samhället kunde göra för att ta hand om den här gruppen. Numera handlar det om vilka krav staten ställer på den enskilda individen – att du som äldre ska vara aktiv, frisk och klara dig själv så länge som möjligt.

Karen West menar att politiker, experter och andra beslutsfattare måste inse att åldrande inte bara handlar om successful ageing – ett framgångsrikt åldrande – utan faktiskt också om obehagliga saker som kroppens förfall, sjukdom och död. Endast med den insikten kan samhället ställa om för att möta de behov en åldrande befolkning kräver.

– Min teori är att i ett kapitalistiskt samhälle så vill man inte se de sidorna. Det kapitalistiska systemet handlar i grunden om att folk ska vara produktiva och bidra. Systemet är inte särskilt intresserat av människor som inte kan ta hand om sig själva, som blir skröpliga och till slut dör. Men det kanske är det som begreppet successful ageing egentligen ska handla om – att vi skapar ett samhälle som tar hand om äldre på ett bra sätt.

Försöker begrava problemet

Karen West tycker att beslutsfattarna försöker begrava problemet med en åldrande befolkning – eller åtminstone skjuta det framför sig.

– Vi hör hela tiden om att vi måste förändra välfärdssystemet och vår syn på arbete. Men det är mest prat, inte så mycket händer, säger Karen West samtidigt som hon förtydligar:

– Här i Sverige är politiker och andra beslutsfattare mycket mer medvetna om problemet jämfört med andra länder. Och även om jag vet att det har skett en del försämringar så fungerar ert välfärdssystem väldigt bra internationellt sett. Det gäller särskilt om man jämför med mitt hemland England, en neoliberal liten ö där välfärdssystemet har skurits ned under en period av åtta år.
Text och foto: Mattias Frödén

Nationell konferens för första gången

Det var första gången som en fullskalig nationell konferens för forskare inom socialt arbete anordnades. Den 9 och 10 oktober samlades vid Örebro universitet forskare från hela landet för att diskutera och dela med sig av sina kunskaper.

Arrangörer var enheten för socialt arbete vid universitetet, med doktoranden Sara Thunberg och universitetslektorn Daniel Uhnoo som samordnare.

– Vår förhoppning var att samla ett stort antal aktiva forskare inom ämnesområdet och det lyckades vi med. Runt 80 personer deltog i konferensen, berättar Sara Thunberg.

Syftet var att samla och sprida kunskap om aktuell forskning inom ämnet och att stimulera utbytet mellan forskare vid olika lärosäten.

– Konferensen syftade också till att hjälpa och stödja doktorander och juniora forskare att etablera sig inom ämnet och i akademin, berättar Daniel Uhnoo.

Det övergripande temat var välfärdsregimernas kamp (se faktaruta) med underteman som exempelvis Migration, Barn och familj, Välfärd och socialpolitik, Missbruk och kriminalitet.

Studie om barnfattigdom

Kjerstin Andersson Bruck, universitetslektor i socialt arbete vid Örebro universitet, redogjorde för en studie om barnfattigdom som hon skrivit tillsammans med Anders Trumberg, Örebro kommun.

– En konsekvens av ett neoliberalt samhälle är att föräldrar till fattiga barn och barn som inte presterar tillräckligt bra hålls individuellt ansvariga, förklarade Kjerstin Andersson Bruck.

Anders Bruhn.

Anders Bruhn.

På konferensen presenterades även en litteraturöversikt om varför studenter väljer att studera socialt arbete. Översikten – som Örebroforskarna Anna Petersén, Anders Bruhn och Rúna Baianstovu står bakom – visar att två av de främsta motiven är altruism samt önskan om ett intressant yrke.

Tanken är att nationella forskningskonferenser i socialt arbete nu ska återkomma regelbundet. Nästa konferens hålls i Eskilstuna och anordnas av Mälardalens högskola.

Text: Mattias Frödén