Befallande och dramatiskt – Brigitte Mral har analyserat Om kriget kommer

Brigitte Mral

Tonen är befallande, innehållet alarmistiskt och dramatiskt. Retorikprofessorn Brigitte Mral har analyserat de tidiga utgåvorna av Om kriget kommer. – De var ett utslag av tidsandan, säger hon.

Förra året fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag av regeringen att öka privatpersoners kunskap om krisberedskap. En del i den satsningen är broschyren Om krisen eller kriget kommer, som kommer att delas ut till de svenska hushållen i slutet av maj och början av juni.

Brigitte Mral, professor i retorik vid Örebro universitet, fick i december 2017 uppdrag av MSB att analysera både den nya broschyren och de tidigare utgåvorna av Om kriget kommer, som skrifterna hette tidigare. Resultatet redogjorde hon för under en konferens arrangerad av MSB och hon har även skrivit en artikel för RetorikMagasinet.

– Jag har studerat vilket tilltal och ton man har använt sig av och där skiljer det sig mycket åt mellan 2018 års broschyr och de första utgåvorna, berättar hon.

Omslaget

Omslaget på broschyren från 1961.

Första upplagan av Om kriget kommer skickades ut 1943 medan de två efterföljande landade i svenskarnas brevlådor 1952 och 1961. De tre broschyrerna innehöll mycket information, men här fanns även uppmaningar i militär ton om att göra sin plikt, vara solidarisk och patriotisk.

– Innehållet är dramatiserande och alarmistiskt och tilltalet närmast ordergivande, säger Brigitte Mral samtidigt som hon konstaterar att skrifterna var ett utslag av tidsandan.

– Ja, på det sättet att det fanns en reell risk för krig då. Den första kom ju under andra världskriget medan de andra delades ut under kalla kriget.

Går över gränsen

Broschyren från 1961 är den mest alarmistiska. Omslaget pryds av kolsvarta orosmoln och innehåller skrivningar som ”Det nutida kriget är totalt. Angriparen kommer att försöka tvinga oss till underkastelse med alla medel."

– Jag var ju inte med på den tiden, men jag kan ändå tycka att det är att måla upp en hotbild som går över gränsen. Så skulle man inte skriva i dag, säger Brigitte Mral.

I efterhand kan vissa saker te sig lite lustiga, till exempel uppmaningen i broschyren från 1943 om att göra det svårt för fienden att röra sig i landet. Det skulle befolkningen göra genom att montera isär sina cyklar och gömma sina skidor.

– Det tyckte jag var lite roligt. Samtidigt måste man se det här i ljuset av vad Sverige hade lärt sig av tyskarnas ockupation av Norge.

Sida från broschyren 1952.

Från broschyren som kom 1952. Bilden är beskuren.

Om kriget kommer trycktes även upp 1983 och 1989 men då enbart i utbildningssyfte för totalförsvaret. De delades aldrig ut till hushållen. En komprimerad variant av informationen fanns under flera decennier även med i telefonkatalogen.

Broschyren som nu ska delas ut skiljer sig från de andra genom att den även tar upp naturkatastrofer och terrorism. Men tonen är också en annan, den är mer rådgivande och det talas mycket om det egna ansvaret för att klara sig i en krissituation. Det är i hög grad också individens sak att hjälpa andra.

– Det står inte skrivet, men man får känslan av att det underliggande budskapet är ”Lita inte på att staten tar hand om dig, det är ditt ansvar”, säger Brigitte Mral.

Text: Mattias Frödén

Två sidor från broschyren 1961. Här syns bland annat den klassiska bilden "En svensk tiger".

Från broschyren 1961.

Utdrag ur broschyrerna

”Panikartad eller eljest okontrollerad flykt får under inga omständigheter förekomma; den hindrar det egna försvaret och hjälper fienden. Civilbefolkningen får lämna sina hemorter endast om utrymning anbefalles av myndigheterna.” (1943)

”Och Ditt liv är värdefullt för Ditt land och för de Dinas skydd. Du har inte rätt att kasta bort det.” (1952)

”Det nutida kriget är totalt. Angriparen kommer att försöka tvinga oss till underkastelse med alla medel. Genom invasion över landsgränsen, över havet och genom luften försöker han ockupera landet.” (1961)

”Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska.” (Finns med i samtliga broschyrer, även om formuleringarna skiljer sig lite åt)