Bra betyg för forskarutbildningen i datavetenskap

Örebro universitet

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger forskarutbildningen i datavetenskap vid Örebro universitet omdömet hög kvalitet. UKÄ anser att forskningsmiljön är god och noterar att det finns ett omfattande nationellt och internationellt nätverk.

UKÄ har under 2017 utvärderat utbildningar på forskarnivå vid landets lärosäten och på onsdagen blev rapporten klar. En av de granskade utbildningarna är forskarutbildning i datavetenskap vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, AASS, vid Örebro universitet.

Åke Strid

Åke Strid

På samtliga områden får utbildningen omdömet hög kvalitet. UKÄ noterar att forskningen vid AASS har en god forskarutbildningsmiljö. Bedömargruppen konstaterar också att beviljade externa forskaranslag är forskningscentrets styrka. Det finns även omfattande och goda nationella och internationella kontakter med företag, andra lärosäten och offentlig sektor. I utvärderingen noteras att Örebro universitet menar att den höga kvaliteten på kursutbudet och utbildningens speciella inriktning på artificiell intelligens, robotik och autonoma system bidrar till att doktoranderna efter examen är attraktiva på arbetsmarknaden. 

– Statistik visar att doktorander från AASS har fått anställning inom akademin och näringslivet, såväl i Sverige som utomlands. Det visar att doktoranderna drar nytta av det goda nätverk som finns, säger Åke Strid, dekan för fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap vid Örebro universitet.

UKÄ har dock synpunkter på att balansen mellan män och kvinnor är ojämn i datavetenskapsmiljön, med en stark manlig dominans. Men situationen är något bättre för kategorin yngre forskare, vilket AASS menar kan innebära goda möjligheter till en bättre balans i framtiden.

Lars Karlsson

Lars Karlsson

Universitetet är i färd med att intensifiera arbetet med jämställdhetsintegrering inom alla områden, något som dragits igång efter att utvärderingen utfördes.

– Vi har genomfört ett omfattande förbättringsarbete de senaste 4 – 5 åren, men vi är också medvetna om att det finns saker kvar att arbeta på. Samtidigt kan vi glädjas åt att UKÄ:s bedömargrupp ser den höga vetenskapliga nivån i datavetenskap, vilket är en nödvändig förutsättning för att miljön ska kunna utvecklas och attrahera nya medarbetare, säger Lars Karlsson, ämnesansvarig för datavetenskap.

Text: Anna Asplund
Foto: Örebro universitet

UKÄ har under 2017 utvärderat utbildningar på forskarnivå runt om på landets lärosäten. För Örebro universitet gäller det nationalekonomi, psykologi, historia, pedagogik och datavetenskap. 

Utvärderingen bedömer i vilken utsträckning utbildningarna uppnår kraven i högskoleförordningen och högskolelagen. Utvärderingsmetoden fokuserar på hur lärosätet arbetar för att doktoranderna ska nå examensmålen, lärosätets interna kvalitetssäkringsarbete och forskarutbildningens omfattning och kvalitet.  

Granskningen har genomförts av en bedömargrupp som består av ämnesexperter, doktorand- och arbetslivsföreträdare. Underlag för bedömningarna har varit en självvärdering som utarbetats av universitetet, den allmänna studieplanen för utbildningen samt individuella studieplaner för ett urval av doktoranderna. Intervjuer har genomförts med dekan, institutionens ledning, ämnesansvarig, representanter för datavetenskap och doktorander.