Förändringar på forskarutbildning i nationalekonomi efter utvärdering

– Vi genomför förändringar som gäller flera av våra valbara kurser. De kommer inte längre vara valbara utan blir obligatoriska, säger dekan Åke Strid efter att Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har påtalat en brist i forskarutbildningen i nationalekonomi vid universitetet.

Åke Strid

Åke Strid

UKÄ har under 2017 utvärderat utbildningar på forskarnivå runt om på landets lärosäten. Utvärderingen av forskarutbildning i nationalekonomi innehåller sex områden och det är inom ett av dessa som UKÄ påpekat en brist: att utbildningen har för få poäng i obligatoriska kurser och för många valbara kurser. 

– De flesta doktorander väljer redan att läsa de valbara kurserna men vi kommer skriva om den allmänna studieplanen så de blir obligatoriska för alla, säger Åke Strid, dekan för Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap.

Svårt att rekrytera

UKÄ har identifierat kurserna som en brist men pekar också på ett område som universitetet kan utveckla ytterligare – könsfördelningen, som är ojämn bland både doktorander och handledare. Men UKÄ skriver att det framgår tydligt att detta är något som institutionen är uppmärksam på och har arbetat med genom olika punktinsatser. 

– Nationalekonomi är ett mansdominerat ämne. Det är tyvärr svårt att rekrytera kvinnor och vi har inte tillräckligt men vi letar. Dessutom jobbar universitetet med en plan för jämställdhetsintegrering inom hela verksamheten, säger Åke Strid. 

Text: Linda Harradine
Foto: Örebro universitet

UKÄ har under 2017 utvärderat utbildningar på forskarnivå runt om på landets lärosäten. För Örebro universitet gäller det, förutom nationalekonomi, psykologi, historia, pedagogik och datavetenskap. Psykologi var den första utvärderingen och ämnet fick ett högt betyg (länk).

Utvärderingen bedömer i vilken utsträckning utbildningarna uppnår kraven i högskoleförordningen och högskolelagen. Utvärderingsmetoden fokuserar på hur lärosätet arbetar för att doktoranderna ska nå examensmålen, lärosätets interna kvalitetssäkringsarbete och forskarutbildningens omfattning och kvalitet.  

Granskningen har genomförts av en bedömargrupp som består av ämnesexperter, doktorand- och arbetslivsföreträdare. Underlag för bedömningarna har varit en självvärdering som utarbetats av universitetet, den allmänna studieplanen för utbildningen samt individuella studieplaner för ett urval av doktoranderna. Intervjuer har genomförts med dekan, institutionens ledning, ämnesansvarig, representanter för nationalekonomi och doktorander.