This page in English

Rektors tal

Fru Landshövding, fru styrelseordförande, folkvalda, företrädare för samverkande organisationer, forsknings-finansiärer, kollegor, studenter, ärade gäster.

Ni är alla varmt välkomna till 2018 års akademiska högtid vid Örebro universitet. Ett alldeles särskilt välkommen till dagens fyra installandi, fyra hedersdoktorer, 35 promovendi, och till våra två pedagogiska pristagare. Detta är ju er ceremoni och festbankett!

I ett internationellt perspektiv är svenska lärosäten gynnade med god finansiering av både forskning och högre utbildning. Detta beror på en politisk samsyn över blockgränserna och en vilja att använda skattemedel till dessa framtidsinvesteringar. Rektors varma tack till kloka politiker och tåliga skattebetalare!

Universitet ska använda dessa resurser till att genom forskning söka ny kunskap, utbilda studenter baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet, samverka med det omgivande samhället, informera våra medborgare om vetenskapens framsteg och aktivt verka för att forskningsresultat nyttiggörs.

Lärosätena måste kunna stå för ett kreativt och kritiskt tänkande, liksom för den kvalitetssäkrade kunskapen – även om denna råkar vara tillfälligt obekväm för politikens, näringslivets eller religionernas makthavare. Detta har uttryckts som att lärosätena skall vara samhällets "kritiska spegel". Och det är ju kanske inte alltid man gillar det man ser i spegeln en tidig februarimorgon. Vi delar rollen som "kritisk spegel" med oberoende media, sådana som drivs med hög journalistisk kvalitet och god etik.

Som samhällsinstitutioner – ja som samhällsbärare – har lärosätena just nu en alldeles särskild roll att stå upp till den liberala demokratins försvar. Den goda seminariekulturen, hypotesprövandet, det respektfyllda samtalet, källkritiken har blivit än viktigare delar av vår vetenskapliga vardag – och oundgängliga delar av den viktiga utbildningen av våra studenter. Det är vårt unika bidrag till en demokratisk framtid.

*****

År 2017 har varit ett mycket aktivt år för Örebro universitet med framgångar inom utbildning och forskning. Vi har också haft besök av ministern för högre utbildning och forskning, länets riksdagsledamöter, HM Konungen och som årsavslutning av två av Nobelpristagarna i fysiologi eller medicin.

Under en stor del av 2017 har vi också arbetat intensivt med att ta fram en ny vision och strategiska mål för nästa femårsperiod. Under arbetet har bortemot 1 000 medarbetare och studenter med stort engagemang medverkat i olika arbetsgrupper. En ny vision och strategiska mål beslutades av styrelsen 21 december.

Lärosätet arbetar nu hårt för att utvecklas till:

Ett framstående universitet – för en kunskapsbaserad samhällsutveckling

På engelska har vi uttryckt det som:

Örebro University – leading towards a knowledge-driven society

Visionen sammanfattar vår ambition att vara framstående och ledande inom både forskning och utbildning. Den uttrycker också vårt starka engagemang för att med kunskap och kompetens bidra till en positiv samhällsutveckling.

Örebro universitet är redan idag ett mycket aktivt universitet som rankas bland de 400 främsta av världens mer än 20 000 universitet. Örebro universitet utbildar på stor bredd och med hög kvalitet 15 500 studenter i olika utbildningar. Samtliga är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.

För att säkerställa kvaliteten i den fortsatta utvecklingen är det nu kritiskt att Örebro universitet ökar andelen forskning! Långsiktigt bör detta ske genom ett ökat statligt forskningsanslag. Alla landets utbildningar måste få samma förutsättningar att utgå från en vetenskaplig grund. Det är också viktigt att våra forskare blir än mer framgångsrika i att söka externa forskningsanslag från "kvalitetskrävande" finansiärer. Ett av våra strategiska mål är just en dubblering av externa anslag. Under 2017 ökade våra externa anslag med 19 procent så vi är en bra bit på väg.

De värderingar som skall känneteckna all vår verksamhet sammanfattas nu i vår vision och strategi i värdeorden: Vetenskaplighet, Delaktighet, Engagemang.

Under visionsarbetet var engagemanget hos medarbetare och studenter extra starkt för att universitetet mer tydligt borde betona bildningens betydelse. Detta har nu formulerats inom ramen för vår verksamhetsidé: Örebro universitet kombinerar på bildningens grund ämnesmässig bredd med spets inom både utbildning och forskning.

Bildning och kultur hör ju nära samman och jag valde i början av hösten begreppet Kultur som tema för denna akademiska högtid och bankett. Under senare delen av hösten får jag väl erkänna att jag hade stunder då jag betvivlade det kloka i valet av just ordet kultur – då när kultur, som i "kulturprofil", fick sina särdeles mörka och #metoo-anstrukna betydelser. Den typen av destruktiv kultur har absolut ingen plats vid ett universitet.

Jag är därför mycket glad att studentkår och fackliga organisationer så tydligt tillsammans med universitetsledningen tagit avstånd från övergrepp och alla typer av kränkande beteenden, från vem det än må vara. Arbetet för den goda universitetskulturen slutar inte med ett gemensamt "statement" eller policydokument utan måste ske kontinuerligt.

Exempel på kränkande uttryck och dåliga beteenden kan ju faktiskt dyka upp där man minst anar, till exempel i en decenniegammal statistikboks uselt formulerade övningsuppgifter. Eller som nya redogörelser för tidigare kränkningar.

Som balans är det extra viktigt med den positiva kulturen. Jag är därför mycket glad över att vår fina Musikhögskola på olika sätt bidrar till kulturlivet både på campus och i staden. Jag är särskilt glad över Musikhögskolans samarbete med den kritikerrosade Svenska kammarorkestern. De inramar vår högtid i dag och deras chefsdirigent Thomas Dausgaard är också en av dagens hedersdoktorer.

Jag hade glädjen att få lyssna på Svenska kammarorkesterns bejublade konsert på Lincoln Center i New York i höstas och på tre musikhögskolestudenters fina föreställning på efterföljande mottagning hos Sveriges generalkonsul. Det var också mycket trivsamt att en helt vanlig torsdagskväll på en krog i Örebro få lyssna på tre svängiga coverband, sammansatta av talangfulla musiklärarstudenter från årskurs 1 och 2.

Musikhögskolan går nu också in ett nytt spännande samarbete med Stenhammar Quartet om blir artist-in -residence vid universitetet. Vårt samarbete med Örebro studentsångare är en annan källa till glädje.

Örebro universitet har också en mycket fin samverkan med många andra aktörer som landshövding och länsstyrelse, Region Örebro län, Örebro kommun och Kommuninvest. På olika sätt stödjer de forskning, utbildning och den allmänna utvecklingen av vårt universitet.

Örebro universitet har också redan idag ett brett samarbete med näringslivet. Vi vill stärka detta ytterligare. Jag vill särskilt lyfta ett nystartat företag i Karlskoga, AMEXCI AB, med fokus på 3D printning och tomografi av byggda komponenter, en framtidsteknologi redan idag. Bakom denna satsning står 11 stora industribolag i Wallenbergstiftelsernas intressesfär, däribland SAAB och Atlas Copco/Epiroc som båda finns i regionen.

När företag nu ökar sin användning av 3D-printning så kommer det både att ställa nya krav och ge nya möjligheter för svensk forskning. Det kommer också att öka behovet av välutbildade ingenjörer för industrins framtida kompetensförsörjning. Örebro universitet har redan varit verksamt inom framtidsområdet ett antal år. Vi ser nu stora möjlighet att utveckla både forskning om 3D-printing/ tomografi och vår civilingenjörsutbildning, bland annat genom vår satsning på anställningsformen samverkanslektor. Detta sker inom ramen för Teknikutveckling i samverkan, ett av rektors särskilda fokusområden.

Ett annat mångvetenskapligt fokusområde är Mat och hälsa (på hållbar grund). Sensorik är ett viktigt delområde i detta. Jag är därför glad över att vi kunnat ge extra resurser till Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan för att utveckla ett sensoriskt laboratorium. Till detta kommer att vi ytterligare stärkt samarbetet med en av Sveriges främsta sommelier- och sensorikexperter, tillika domaren i Sveriges mästerkock, Mischa Billing.

Den mångvetenskapliga forskarskolan Successful ageing, med hela 30-talet doktorander, varav hälften EU-projektfinansierade, kompletteras nu med ett särskilt projekt kring den grekiska ön Ikaria. Denna är en så kallad blå zon där åldrandet verkar vara särskilt framgångsrikt – med hög medellivslängd. Troligen en följd av en kombination av genetisk bakgrund, hälsosam livsstil och god och nyttig mat. Detta skall nu beforskas i samarbete med grekiska kollegor.

Det mest utmanande av våra fokusområden är satsningen på Framtidens lärarutbildning – samtidigt är det den allra viktigaste och en förutsättning för ett land som vill vara en kunskapsnation. Målet är en riktigt bra lärarutbildning med högt motiverade studenter som möter engagerade lärare, som till exempel dagens pedagogiska pristagare.

När vi lyckats med detta har våra nyutexaminerade lärare mycket goda ämneskunskaper, utomordentligt god förmåga att lära ut och de har fått träning i ledarskap under varierande betingelser. Det är sedan viktigt att de möts av engagerade arbetsgivare och skolhuvudmän som säkerställer introduktion, god arbetsmiljö och möjlighet till fortbildning.

Lärarutbildningen är universitetets viktigaste utbildning och basen för all annan utbildning. Jag är därför mycket glad över det fina samarbete vi har med bland andra Örebro kommun och andra skolhuvudmän.

Örebro universitet lägger också stor vikt vid hög kvalitet i våra utbildningar – ett annat av visionens strategiska mål. Vi utvärderar just nu sökande till tio nya anställningar som lektor med särskilt ansvar för högskolepedagogisk utveckling inom respektive ämne.

Vi kraftsamlar också för att kunna ge unga forskare en chans att utvecklas till framtidens forskningsledare och samtidigt utveckla sina pedagogiska meriter. I dagarna går ansökningstiden ut till 20-talet nya biträdande lektorat vid alla våra institutioner. Vi hoppas på många goda sökande till dessa förmånliga meriteringsanställningar med ett alldeles eget utvecklingsprogram.

Jag vill avrunda detta högtidstal med att säga något om utvecklingen inom artificiell intelligens – AI. Att kunna ge maskiner en intelligens som liknar människans – kombinerad med enorm beräkningsförmåga – och med oförmåga att bli uttröttad, uttråkad eller önska kompledigt och många "likes" på sociala medier – kan framstå både som en dröm och en mardröm.

Runt om världen satsar regeringar och företag stort på detta område och den svenska regeringen och näringslivet känner betydande oro för att Sverige halkar efter. En av Sveriges ledande forskningsmiljöer inom AI finns faktiskt vid Örebro universitets mest internationella forskningsenhet. Här har den höga kvaliteten hos forskningen från bland andra professorerna Amy Loutfi, Achim Lillienthal och Alessandro Saffiotti och medarbetare, säkrat att Örebro universitet utvalts att vara med i särskilda nationella forskningskluster med kommande finansiering från regering, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och KK-stiftelsen.

Universitetet har alltså en mycket betydande styrka inom teknik, datavetenskap och algoritmformulering. Vi får en ännu större styrka om detta kombineras med vår kompetens inom humaniora, samhällsvetenskaper, medicin och miljövetenskaper. Då kan vår forskning bidra till att utveckla området och undersöka förutsättningarna för AI att bli något som är gott för samhället – eller något som orsakar stora problem.

Planering för sådan mångvetenskap kring AI pågår. Jag vill avsluta med att än en gång citera universitetets engelska visionsformulering:

leading towards a knowledge-driven society

Genom visionen att bli ett framstående universitet som verkar i riktning mot ett samhälle som drivs av kunskap – och bildning – vill vi bidra till en bättre, hållbar och demokratisk framtid. De personer som snart kommer upp på scenen har alla bidragit till att ta steg på vägen mot visionen.

*****

Nu vidtar installation av nya professorer och promotion av hedersdoktorer och doktorer efter avlagda prov.