Forskarutbildningen i pedagogik får omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering

Christian Lundahl, ämnesansvarig för pedagogik.

Christian Lundahl, ämnesansvarig för pedagogik.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger pedagogikämnet i forskarutbildningen omdömet hög kvalitet. Ett starkt fokus på demokrati och mänskliga rättigheter inom pedagogikämnet är en av anledningarna till bedömningen. UKÄ ser det som en styrka att utbildningen har särskilt fokus i ett brett ämne som pedagogik.

Under onsdagen släppte UKÄ sin utvärdering av universitetets forskarutbildning i pedagogik. Utbildningen fick godkänt på samtliga delar i granskningen.

– Utvärderingen från UKÄ är en betydelsefull kvalitetsstämpel. Vår forskarutbildning är en viktig grund för utbildning och forskning, säger Joachim Åström, dekan för fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap vid Örebro universitet. 

Joachim Åström

Joachim Åström

I utvärderingen lyfter UKÄ fram ämnets inarbetade struktur för att utveckla handledarnas vetenskapliga och handledarmässiga kompetens.

– Vi har medvetet arbetat med doktorandernas handledare vilket nu resulterat i att vår forskarutbildningsmiljö bedöms vara konkurrenskraftig och med aktualitet, säger Christian Lundahl, ämnesansvarig för pedagogik. 

Forskarutbildningen har goda nätverk och samarbetar med såväl skola som myndigheter. Ett utvecklingsområde är att få till en formaliserad alumnverksamhet, inte minst för att kunna följa hur utbildningen förbereder doktoranderna för en karriär utanför akademin.

– Vi arbetar med hur vi ska följa upp våra alumner för att få kunskap om läget och se förbättringsmöjligheter, säger Christian Lundahl.

Forskarutbildningsmiljön är tätt kopplad till forskningsmiljön och det finns goda möjligheter för doktoranderna att aktivt delta i nationella och internationella aktiviteter. Detta ger dem incitament och stöd att bygga upp professionella nätverk under studierna.

UKÄ:s bedömargrupp lyfter särskilt fram det goda exemplet med att definiera strategiska mål som utvärderas och revideras i handledarkollegiet varje år i syfte att utveckla forskningens- och forskarutbildningens kvalitet.

Text: Anna Asplund
Foto: Örebro universitet 

UKÄ har under 2017 utvärderat utbildningar på forskarnivå runt om på landets lärosäten. För Örebro universitet gäller det nationalekonomi, psykologi, historia, pedagogik och datavetenskap. 

Utvärderingen bedömer i vilken utsträckning utbildningarna uppnår kraven i högskoleförordningen och högskolelagen. Utvärderingsmetoden fokuserar på hur lärosätet arbetar för att doktoranderna ska nå examensmålen, lärosätets interna kvalitetssäkringsarbete och forskarutbildningens omfattning och kvalitet.  

Granskningen har genomförts av en bedömargrupp som består av ämnesexperter, doktorand- och arbetslivsföreträdare. Underlag för bedömningarna har varit en självvärdering som utarbetats av universitetet, den allmänna studieplanen för utbildningen samt individuella studieplaner för ett urval av doktoranderna. Intervjuer har genomförts med dekan, institutionens ledning, ämnesansvarig, representanter för pedagogik och doktorander.