God kvalitet i forskningen visar utvärdering

Campus USÖ:s entré

Den kliniska forskningen som bedrivs i samverkan mellan Örebro universitet och Region Örebro län håller god kvalitet. Det fastslår Vetenskapsrådet i sin utvärdering av de så kallade ALF-medlen för forskning i anslutning till läkarutbildningen. Vetenskapsrådet godkänner också den kliniska forskningens förutsättningar, men underkänner den kliniska forskningens samhällsnytta.

Utvärderingen omfattar åren 2012-2015, även om 2015 var det första året med ALF-medel för Örebros del. De forskningsmedel som Vetenskapsrådet har utvärderat är anslaget på 35 miljoner kronor av de totala ALF-medlen på 6 miljarder kronor som fördelats av staten till berörda regioner och lärosäten med medicinsk fakultet, åren 2012-2015. Vetenskapsrådet har granskat och bedömt den kliniska forskningens kvalitet, förutsättningar för forskningen och forskningens samhällsnytta.

– Vi ser med glädje på att vi håller god kvalitet på den kliniska forskningen och forskningens förutsättningar, säger Mats G. Karlsson, forskning- och utbildningschef vid Region Örebro län.

– Vi är nya i ALF-systemet sedan 2015, men trots det har regionens och universitetets mångåriga satsningar på forskning och läkarutbildning möjliggjort detta goda resultat. . Vi tar förstås också till oss av sådant som rådet har synpunkter på som bristande internationalisering och behovet av ökad patientsamverkan vid forskningsplanering, även om vi inte riktigt känner igen oss i alla delar av omdömet om den lokala forskningens samhällsnytta, fortsätter Mats G. Karlsson.

– Med ALF-medlen har vi kunnat bygga upp ännu bättre förutsättningar för forskningens framtida utveckling och för att klara av åtaganden i anslutning till läkarutbildningen, säger Kerstin Nilsson, professor och dekan för den medicinska fakulteten vid Örebro universitet.

– Ett gott betyg på den kliniska forskningens kvalitet visar också att vi är på rätt väg. Vi kommer nu att granska Vetenskapsrådets utvärdering noggrant som en del i vårt arbete att ytterligare förbättra forskningens betydelse för samhället.

Socialstyrelsen kom samtidigt med en rapport om universitetssjukvården som ger en positiv bild, både generellt och på lokal nivå, av samverkan mellan hälso- och sjukvården och universiteten för utveckling och innovation inom vården.

– Vi tar till oss den positiva grundtonen och framför allt den nationella kartläggningen av universitetssjukvården med många goda exempel att lära av, säger Mats G. Karlsson

ALF är en förkortning för Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Genom ALF-avtalet regleras bland annat statens ersättning förde kostnader som landstingen har i samband med utbildning av läkare och kliniskt inriktad medicinsk forskning. Det centrala ALF-avtalet kompletteras med regionala avtal mellan berörda landsting/regioner och universitet.