Högt betyg till Örebros forskarutbildning i psykologi

Katja Boersma

Katja Boersma

En internationell forskarmiljö med ett stort nätverk – det är en av anledningarna till det höga betyget. Forskarutbildningen i psykologi är först ut i raden av utbildningar som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har utvärderat.

– Det är en viktig kvalitetsstämpel och nu kan vi konstatera att vi håller hög kvalitet på alla utbildningsnivåer, säger Katja Boersma, professor i psykologi och ansvarig för forskarutbildningen.

Utbildningen på grundnivå, psykologprogrammet, fick högsta betyg i den senaste granskningen av UKÄ.

– Vår forskning är en gemensam och viktig grund för utbildningarna, säger Katja Boersma.

Såväl studenter som forskarstuderande får tillgång till den internationella miljön som forskar om sömn, smärta och stress. Dessutom är Örebro välkänt för sin forskning om barns och ungdomars utveckling och om normbrytande och kriminellt beteende.

Stora nätverk

Doktoranderna är aktiva inom någon av miljöerna - Center for Health and Medical Psychology, Center for Developmental Research och Center for Criminological and Psychosocial Research.

– De har väl upparbetade nätverk som givetvis är en tillgång för våra doktorander.

En annan fördel som UKÄ identifierar är att utbildningen på ett tydligt sätt behandlar vetenskapens roll i samhället.

– Det är ett tecken på att vår forskning är aktuell. Vi jobbar nära vården, skolan och kommunen för att hitta viktiga forskningsfrågor och för att implementera det forskningen visar.

– Det är givetvis också viktigt för våra studenter. De får karriärvägar och större möjligheter att hitta rätt jobb, säger Katja Boersma.

UKÄ:s bedömning inkluderar utformning, genomförande och resultat av utbildningen men även frågor som rör jämställdhet och arbetsliv. UKÄ pekar på att det är viktigt att Örebro universitet fortsätter arbetet med att integrera jämställdhetsperspektivet i utbildningen.

– Det är ett systematiskt arbete som ämnet har påbörjat ihop med institutionen, säger Katja Boersma.

Doktorander få enklare att påverka

Förra året fyllde psykologprogrammet 15 år och det har länge varit ett av universitetets mest sökta program. I forskarutbildningen finns just nu 14 doktorander på plats.

– För att bibehålla vår höga kvalitet måste vi fortsätta utvecklingsarbetet. Vi försöker till exempel få tydligare strukturer på plats för att doktorander på ett enkelt sätt ska kunna påverka utbildningens utformning, säger Katja Boersma.

– Det är mycket glädjande att forskarutbildningen i psykologi har bedömts ha hög kvalitet, säger Joachim Åström, dekan och ytterst ansvarig för kvaliteten i forskarutbildningen i psykologi.

Text: Linda Harradine
Foto: Kicki Nilsson, ICON

UKÄ har under 2017 utvärderat utbildningar på forskarnivå runt om på landets lärosäten. För Örebro universitet gäller det, förutom psykologi, historia, pedagogik, nationalekonomi och datavetenskap. Psykologi är den första utvärderingen som universitetet fått svar på.

Utvärderingens syfte är att bedöma i vilken utsträckning utbildningarna uppnår kraven i högskoleförordningen och högskolelagen. Utvärderingsmetoden fokuserar på hur lärosätet arbetar för att doktoranderna ska nå examensmålen som finns beskrivna i examensordningen, lärosätets interna kvalitetssäkringsarbete och forskarutbildningens omfattning och kvalitet.

Granskningen har genomförts av en bedömargrupp som består av ämnesexperter, doktorand- och arbetslivsföreträdare. Underlag för bedömningarna har varit en självvärdering som utarbetats av universitetet, den allmänna studieplanen för utbildningen samt individuella studieplaner för ett urval av doktoranderna. Intervjuer har genomförts med dekan, institutionens ledning, ämnesansvarig, representanter för psykologi och doktorander.