Kunskap om informationssäkerhet behövs på ledningsnivå

Ella Kolkowska

Ella Kolkowska är programansvarig för Masterprogram i informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet.

Allt fler myndigheter, företag och organisationer lägger ut information och sköter ärenden på nätet. Följden är att behovet av informationssäkerhet ökar. Därför startar Handelshögskolan ett nytt internationellt program på masternivå som specialiserar sig på ledning och styrning av informationssäkerhet.

– En student som läser på masternivå får fördjupade kunskaper inom ämnet. Man kan likna det med en allmänläkare som vidareutbildar sig till hjärnkirurg. Den får unika kunskaper inom sitt område, förklarar programansvarig Ella Kolkowska.

Programmet har tagits fram i samarbete med en referensgrupp från kommunen, myndigheter och organisationer. Per Oscarson, som idag driver det egna bolaget Oscarson Security, gick med i referensgruppen när han arbetade som informationssäkerhetsansvarig vid Örebro kommun.

– Kunskap om hur det fungerar rent tekniskt behövs, men samhället behöver också kompetens på hur arbetet med dessa frågor bör drivas i organisationer. Informationssäkerhet är en ledningsfråga eftersom det är de som har det yttersta ansvaret, säger Per Oscarson.

Per Oscarson

Per Oscarson

Flera gästföreläsningar kommer att ges av olika experter inom informationssäkerhet under programmets kurser, Per Oscarson är en av dem. Utbildningen riktar sig till dataingenjörer, företagsekonomer och informatiker.

– Programmet är praktiskt inriktat och studenterna kommer att få arbeta med olika verklighetsbaserade case. Vi tror att blandningen av olika kompetenser från grundutbildningen samt erfarenheter från olika länder kommer att bidra till intressanta lösningar och diskussioner, säger Ella Kolkowska. 

Per Oscarson poängterar att den som arbetar med informationssäkerhet på ledningsnivå förstår organisationen och verksamheten. Man behöver röra sig i organisationen och träffa medarbetare. Det handlar om att vara positiv och inspirerande, att ha förmågan att förklara varför informationssäkerhet är viktigt.

– Informationssäkerhet ökar kvalitén för verksamheten och därför är det viktigt att den inte upplevs som en bromskloss, förtydligar Per.

Internet och digital teknik finns inom alla sektorer i samhället. Konsumenter och medborgare utnyttjar nätet när de utför bankärenden, ställer en fråga till försäkringskassan eller tar kontakt med sjukvården.

Industrin använder också digitala lösningar och är beroende av hur det egna bolaget, leverantörer och underleverantörer arbetar med informationssäkerhet.

– När olika verksamheter samarbetar måste de kunna lita på varandra. Bristfällig informationssäkerhet kan skada deras rykte, menar Ella Kolkowska.

Informationssäkerhet handlar om att skydda sig mot såväl oförutsedda olyckor och störningar som mot antagonistiska hot som brottslighet, terrorism och krigföring som i allt högre grad sker på nätet.

– Rånare slår inte längre till mot bankkontoren, utan brottsligheten sker på nätet, konstaterar Per. 

Text: Anna Asplund
Foto: Anna Asplund och privat 

Per Oscarsons tre tips om informationssäkerhet för företag

  1. Sprid kunskap och medvetenhet om informationssäkerhet på alla nivåer, från ledning till enskild medarbetare

  2. Få med säkerhetskraven i upphandlingar. Säkerställ att informationssäkerhet genomsyrar molntjänster, outsourcing och inköp av system och tjänster. 

  3. Gör informationssäkerhet till en viktig del i allt arbete och se till att det är med från början i nya projekt.

 

Regeringens nationella strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet

I juli 2017 gav regeringen ut en nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet. I strategin ingår sex strategiska prioriteringar, en av dem är:

Öka kunskapen och främja kompetensutvecklingen vilket innebär: För att kunna fokusera på de mest angelägna säkerhetsbehoven behövs ökad kunskap och fler kartläggningar av informationssäkerheten i samhället. Såväl högre utbildning, forskning och utveckling som regelbunden övningsverksamhet är också av avgörande betydelse på detta område.