Målet minska rökning bland unga – Anna Petersén utvärderar projekt mot tobak

Anna Petersén

Socionomen Anna Petersén har fått 2,4 miljoner kronor för att studera och utvärdera ett antitobaks-projekt riktat mot ungdomar i Sydnärke. – Ett jättespännande arbete, säger hon.

Tobakstriangeln heter projektet som leds av Sydnärkes folkhälsoteam. Syftet är att minska tobaksbruket bland ungdomar i den södra delen av länet samtidigt som den illegala försäljningen av tobak till unga ska gå ned.

Totalt handlar det om cirka 2 600 elever på fyra skolor i Sydnärke, från sjunde klass upp till årskurs tre på gymnasiet. Runt 500 skolanställda ingår också i Tobakstriangeln, där samverkan och ungdomarnas delaktighet är centrala delar.

Viktigt och spännande

Det treåriga projektet kommer att utvärderas av socionomen Anna Petersén vid Örebro universitet – hur metoden implementeras och vilka effekter den får. För det syftet har hon fått 2,4 miljoner kronor av Folkhälsomyndigheten. Pengarna kommer även att räcka till en doktorand som ska jobba tillsammans med henne.

Anna Petersén tycker att uppdraget är viktigt och spännande, och målet med utvärderingen är att ge konkreta kunskaper om hur tobaksbruket bland unga kan minska.

– Till exempel, om det visar sig att det är en särskild grupp av ungdomar som röker, hur når vi då dem på bästa sätt? Är de insatser vi har testat tillräckliga eller måste vi göra något annat för att lyckas?

Stöd i forskningen

En del av Tobakstriangeln har sin grund i den så kallade Kronobergsmodellen som fokuserade på ungdomar och alkohol kopplat till våldsbrottslighet.

– Nu har folkhälsoteamet i samverkan med andra aktörer utvecklat modellen för att testa den på tobaksbruket istället. Kronobergsmodellen har visst stöd från tidigare forskning och det ska bli intressant att se om de positiva effekterna går att överföra till tobaksprevention.

Anna Petersén kommer att inleda med att göra en så kallad före-mätning där hon i enkätform undersöker sådant som hur många som röker, attityder till rökning och vilka grupper som röker. Enkäten kommer att delas ut i början av höstterminen 2018.

– Fokus ligger på rökningen men vi kommer även att ställa frågor om snus. Vi kommer troligen också att fråga om eleverna provat narkotika för att se om det finns något samband mellan rökning och droger.

Fördjupat perspektiv

När projektet börjar närma sig sitt slut kommer eleverna att få svara på i princip samma frågor i en ny enkät. På så sätt ska Anna Petersén kunna studera effekterna av Tobakstriangeln. För att få en djupare kunskap kompletteras enkäterna dessutom med fokusgruppsintervjuer.

– Där intervjuar vi både elever och personal. Det kan handla om att få ett fördjupat perspektiv på sådant som rör deras attityder till rökning, vad de tycker om den här metoden med mera.

Anna Petersén kommer kontinuerligt att rapportera under projektets gång. Efter att det avslutas kommer skolorna att erbjudas en presentation av vad hennes forskning har lett fram till.

Mer om Tobakstriangeln

Den primära målgruppen är eleverna. Skolpersonal, vårdnadshavare och tobakshandlare är andra målgrupper. Polisen, tillsynsansvariga och alkohol- och tobakshandläggare i de fem Sydnärkekommunerna medverkar också i projektet.
De fyra skolorna är: Alléskolan och Transtensskolan i Hallsberg, Sjöängsskolan i Askersund och Centralskolan i Laxå.
Tobakstriangeln utgörs av tre komponenter:
* Sydnärkemodellen som innebär att all skolpersonal som ser tobaksbruk bland unga på skolans område ska agera, samt att ansträngningar att spåra tobaken görs i syfte att minska illegal försäljning till minderåriga.
* Tobacco End-vandringar som innebär att skolmiljöns utformning ses över ur ett tobaksperspektiv.
* Översyn av tobakspolicyer för både elever och skolpersonal.