Miljösociologer ska reda ut dubbla krav på miljöexpertis

Rolf Lidskog i sitt rum

Klimatförändringarna och hotade arter kräver handling. Rolf Lidskog, miljösociolog, har fått fyra miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att studera hur två organisationer formar sina roller som internationella expertorgan.

Klimatförändringarna och hotade arter kräver handling. Rolf Lidskog, miljösociolog, har fått fyra miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att studera hur två organisationer formar sina roller som internationella expertorgan.

– Expertis agerar i gränslandet mellan forskning och politik och måste väga samman vetenskapen med förmågan att sammanfatta komplexa problem, som sedan ska förpackas på ett begripligt sätt, säger Rolf Lidskog, professor i sociologi.

Det treåriga projektet ska undersöka hur två mellanstatliga expertorganisationer bygger sin auktoritet. Den ena är IPCC, mer känd som FN:s klimatpanel, och den andra IPBES, en organisation under FN för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

– Klimatförändringarna är en global utmaning och det gäller att tänka nytt och annorlunda för att hitta samhällslösningar. Och dessa lösningar måste baseras på kunskap, säger Rolf Lidskog.

Han ska studera hur forskarna i organisationerna balanserar sin inre legitimitet med den yttre.

– Vi vill ta reda på hur dessa organisationer arbetar för att vara trovärdiga mot vetenskapssamhället och samtidigt relevanta för samhällsaktörer och beslutsfattare. Detta är en svår men viktig balansgång för att miljöexpertis ska tillmätas betydelse och få inflytande.

Utöver att studera dessa två internationella expertorganisationer kommer projektet att även skapa mer generell kunskap om villkoren för och betydelsen av expertorganisationer för internationell miljöpolitik. Projektet kommer att samarbeta med forskare i Tyskland (Helmholtz centre for environmental research), Storbritannien (Lancaster University) och Nederländerna (Wageningen University).

Rolf Lidskog hoppas på att resultatet av forskningsprojektet ska leda till ökad kunskap om hur internationell miljöexpertis kan arbeta för att bli trovärdiga och relevanta, vilket inte minst viktigt i en tid med så kallad alternativ fakta.

Han rekryterar nu internationellt en yngre forskare (postdoktor) till projektet som kommer att stärka den redan starka miljösociologiska forskningen vid Örebro universitet.