Ny forskningsledare i Tillitsdelegationen från Örebro universitet

 Katarina Wetter Edman.

Katarina Wetter Edman.

Målet är att ge bättre service till medborgarna. Örebroforskaren Katarina Wetter Edman ska på uppdrag av regeringen hjälpa myndigheterna att styra med tillit till medarbetarnas kompetens.

Tillitsdelegationen

Regeringen tillsatte i juni 2016 en statlig utredning – Tillitsdelegationen – som ska bedriva försöksverksamheter och så småningom föreslå en utvecklad styrning för offentlig sektor. Målet är att styrningen av den offentliga förvaltningen i högre utsträckning ska baseras på tillit. Medarbetarnas kunskap och erfarenhet ska bättre tas tillvara så att välfärdstjänsterna genererar större nytta och kvalitet för medborgarna.

Tillitsdelegationen har sedan 2016, på uppdrag av regeringen, arbetat med att se hur styrningen av offentlig sektor kan utvecklas. Tanken är att styrningen ska kännetecknas av större tillit, något som i slutändan ska leda till bättre tjänster för medborgarna. Från hösten samarbetar delegationen med Katarina Wetter Edman, designforskare vid Örebro universitet och Martin Fransson och Johan Quist från Karlstads universitet. Tillsammans ansvarar de för delegationens försöksverksamheter, Tillitsverkstan.

– Vi kommer att genomföra försök på några myndigheter med hjälp av tjänstedesignmetoder. Med de metoderna fångar vi in medborgarperspektivet och får en koppling mellan medborgare och styrmodeller, säger Katarina Wetter Edman som i flera år har arbetat med och forskat på tjänstedesign inom vård och omsorg.

Tillitsbaserad styrning och ledning innebär en riktning mot att minska detaljkontrollen, underlätta samverkan och skapa en mer motiverande, innovativ och användarvänlig förvaltning. Utvecklingsprojekten ska omfatta hela styrkedjan på en myndighet – från generaldirektör till medborgare.

– Tanken är att detta ska resultera i nya styrmodeller där medborgarnas behov står i centrum. Och genom att involvera alla berörda blir resultatet hållbart, säger hon.

Från detaljstyrning till tillitsbaserad styrning

Styrning av offentlig sektor som baseras på tillit innebär att detalj- och produktstyrning kommer att minska. Liknande initiativ ses även i många andra länder, som Frankrike, England, USA och Australien.

– Det är en reaktion mot produktstyrning. Det är svårt att exempelvis producera vård på samma sätt som vi producerar bilar, förklarar Katarina Wetter Edman.

Istället ska styrningen utvecklas så att den bättre tillvaratar kompetensen, kunskapen och engagemanget hos medarbetarna.

– Det kommer att främja både människor som arbetar på myndigheterna och medborgare som myndigheterna är till för, säger hon.

Stort intresse att delta

Intresset för att delta i Tillitsdelegationens försöksverksamheter har varit stort från myndigheternas sida. Förutom försöksverksamheter organiserar och driver Tillitsdelegation också ett nätverk där statliga myndigheter prövar konkreta förändringar i styrningen med tillitsperspektiv som utgångspunkt.

– Jag hoppas att vi med vårt arbete bidrar till att myndigheter i högre grad ser medborgarnas behov och anpassar sin verksamhet därefter, säger Katarina Wetter Edman.

Text och foto: Jasenka Dobric