Delia Latina får drygt tre miljoner för att studera unga som skadar sig själva

Delia Latina går på campus

Psykologiforskaren Delia Latina vid Örebro universitet har fått drygt tre miljoner av Vetenskapsrådet för att studera självskadebeteende hos ungdomar. – Min forskning kanske kan leda till att nya behandlingsmetoder utvecklas, säger hon.

Självskadebeteende i ungdomen – som att bränna, rispa eller slå sig själv – är relativt vanligt. Runt 18 procent av världens ungdomar beräknas någon gång ha skadat sig själva. Listan toppas av Sverige och Tyskland med 42 respektive 35 procent. Till saken hör också att dessa ungdomar löper större risk än andra att begå självmord senare i livet.

– Detta är med andra ord ett allvarligt problem – och jag vill därför undersöka varför unga människor utvecklar ett självskadebeteende, säger Delia Latina, forskare i psykologi vid Örebro universitet.

Studier under tre år

Vetenskapsrådet har nu beviljat henne ett anslag på 3 150 000 kronor för att hon under tre år ska kunna studera självskadebeteende hos ungdomar från två olika utgångspunkter: utvecklingspsykologiskt och biologiskt.

– Med det utvecklingspsykologiska tillvägagångssättet kommer jag att studera hur konflikter i vardagen påverkar hur självskadebeteenden utvecklas. Här ska jag använda mig av data insamlad under fyra år från 3 200 svenska ungdomar. Uppgifterna är baserade på så kallad självrapportering där ungdomarna på egen hand fått fylla i ett frågeformulär.

I nästa steg kommer Delia Latina att studera problemet genom ett biologiskt angreppssätt. Här kommer hon att samla in data via salivtester och hjärnröntgen från 52 tyska ungdomar. På så sätt ska hon studera hur ungdomar som skadar sig själva reagerar biologiskt – till exempel hjärnaktivitet och hormonnivåer – på en konfliktfylld situation. Resultatet ska sedan jämföras med ungdomar som inte ägnar sig åt självskadebeteende.

Både pojkar och flickor

Det finns få biologiskt baserade studier på detta område. Den forskning som finns grundar sig på experiment i laboratorier, men Dela Latina menar att dessa tester inte speglar händelser som ungdomarna ställs inför i verkliga livet.

– Till skillnad från tidigare studier kommer jag att skapa situationer i laboratoriet som ligger nära händelser i deras vardag.

I merparten av de tidigare biologiska studierna har bara flickor ingått.

– Vi vet därför inte om hjärnan och stressystemen fungerar på samma sätt för flickor och pojkar när de tvingas hantera händelser där hårda ord och hot förekommer, säger Delia Latina som i sin studie ska ha med både flickor och pojkar.

Hennes forskning kommer att ske i samarbete med universitetet i Ulm, Tyskland, som har stor erfarenhet av att analysera biologiska data.

Fler behandlingsmetoder

Trots att självskadebeteende hos ungdomar är ett stort problem finns det få behandlingsmetoder som kan hjälpa dem.

– Resultatet av min forskning kan ligga till grund för nya behandlingsmetoder eller preventiva åtgärder. Utöver det finns det en stor samhällsekonomisk vinst i att tidigt identifiera risken för att en ung person kan utveckla ett självskadebeteende.

Text och foto: Mattias Frödén