"En aspekt som inte funnits med i debatten"

En kvinna i blå skjorta står och lutar sig mot ett stängsel. Hon tittar in i kameran.

Monika Berg är lektor i sociologi vid Örebro universitet.

I Sverige har välfärden traditionellt bedrivits i offentlig regi. Detta har bidragit till ett högt förtroendet för offentliga institutioner. Det visar Örebroforskaren Monika Berg och hennes kollegor i två nya studier.

Monika Berg som är lektor i sociologi vid Örebro universitet ville undersöka hur förtroendet påverkas när vård och skola privatiseras.

– Att ha offentliga och politiska institutioner som har ett stort förtroende hos folket är grunden för ett demokratiskt samhälle. När vi nu sett en stor förändring med mer privata aktörer väcktes frågan om hur detta påverkar relationen mellan medborgare och stat, och möjligheten att bygga förtroende för de politiska institutionerna, säger Monika Berg.

Forskningen bygger på två enkätstudier som undersöker effekter inom äldreomsorgen och skolan. Studierna som nyligen publicerats i de ledande tidskrifterna Journal of Public Administration Research and Theory och Public management Review har gjorts i samarbete med kollegorna Tobias Johansson, docent i företagsekonomi och Viktor Dahl, lektor i statskunskap.

– Båda studierna tyder på att en offentligt levererad välfärd ger större möjligheter att skapa förtroende för politiska institutioner, säger Monika Berg.

Forskarna har använt material från en enkät som gjorts med skolelever i Örebro kommun och studerat skillnader mellan högstadieelever i offentliga respektive privata skolor. Det handlar om elevernas uppfattning och relation till sina lärare och hur de blir behandlade.

– Där ser vi att negativa erfarenheter för elever i privat skola får större negativ effekt på förtroendet för staten. Det handlar till exempel om ifall eleverna upplever att läraren behandlar elever rättvist säger Monika Berg.

På samma sätt kan forskarna se ett stärkt förtroende för det offentliga inom äldreomsorgen.

– Erfarenheter med en offentlig aktör får större genomslag på förtroendet för de offentliga institutionerna. Om man har en bra äldrevård så ökar förtroendet för de offentliga institutionerna mer än om du har samma erfarenhet med en privat vårdaktör, säger Monika Berg.

Studien om äldreomsorgen är en experimentstudie som varit en del av The European Value Survey, där data samlats in från hela Sverige.

Monika Berg säger att de två nya studierna ger en ny bild i diskussioner kring privat kontra offentlig verksamhet.

– Detta är en aspekt som inte funnits med i debatten. Det dominerande antagandet har varit att det inte har någon betydelse om välfärden är offentlig eller privat, att det bara är kvaliteten som har betydelse.

Forskningsprojektet finansierades av forskningsrådet FORTE.

Text och foto: Beatrice Emmerik.

Här kan du ta del av de båda studierna i sin helhet:

Mechanisms of trust for different modes of welfare service provision.

Building Institutional Trust Through Service Experiences: Private Versus Public Provision Matter