Örebro universitet ansluter sig till handlingsplan för klimatet

Bild på Novahuset

Örebro universitet har anslutit sig till det nya klimatramverket för universitet och högskolor. Det är absolut nödvändigt att vi tar vårt ansvar, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Idag lanseras det nya klimatramverket dit 36 universitet och högskolor i Sverige har anslutit sig. De som skrivit under förbinder sig att ta fram en egen konkret handlingsplan för att bidra  till att uppfylla 1,5-gradersmålet enligt Parisavtalet.

På Örebro universitet finns en rad förslag till åtgärder redan framtagna. Det handlar bland annat om att minska energianvändningen i lokaler, miljökrav vid upphandling, mer vegetarisk mat och att underlätta för anställda att resa hållbart till och från jobbet. Samarbetet med Akademiska hus inom Örebro Campus Lab ger ytterligare förutsättningar för ett klimatsmart universitet.

På listan finns också målet att minska miljöpåverkan från tjänsteresor. Idag är resor till utlandet en viktig del av Örebros universitets strävan att etablera sig internationellt. För utvecklingen av vetenskapen är konferenser och möten som samlar forskare från olika länder avgörande.

– Mötet mellan människor från olika länder är absolut nödvändigt för forskningen. Men när man väl etablerat kontakt kan kvalificerade videokonferenser fungera mycket bra som alternativ, säger Johan Schnürer.

Hur ska Örebro universitet göra  för att kontrollera att ni uppfyller dessa åtaganden?

– Universitetet följer kontinuerligt vår miljöpåverkan och klimatramverket stimulerar oss att göra ytterligare insatser, säger Johan Schnürer.

Det nya klimatramverket innefattar vad universitetet och högskolor kan göra för att bidra till den allmänna utvecklingen med sin utbildning, forskning och samverkan för en hållbar utveckling.  Här finns den stora potentialen för samhället i stort enligt undertecknarna.  Men det är också mycket viktigt att minska den egna verksamhetens negativa klimatpåverkan.

Målet för klimatramverket är att de anslutna universiteten och högskolorna ska ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar att takten i omställningen måste öka drastiskt om den globala uppvärmningen ska kunna hållas under 2 grader. För att hålla sig till målen måste utsläppen halveras varje årtionde.

Utan tillräckliga minskningar av utsläppen finns risken för  att ökningen av temperaturen blir självförstärkande.

I Sverige ökade utsläppen mellan 2017 och 2018 och någon tydlig minskning har inte skett sedan 2014.