Patienter som får hjälp av en fysioterapeut efter sin lungcanceroperation ökar sin fysiska aktivitet

Marcus Jonsson tränar på ett utegym

Marcus Jonsson.

Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro har i en studie undersökt effekten av fysisk aktivitet och fysioterapi hos patienter som genomgår en hjärt- eller lungcanceroperation. ”Vi såg att de patienter som behandlades av en fysioterapeut under vårdtiden i samband med lungcanceroperation hade högre aktivitetsnivå under de första dagarna efter operation”, säger Marcus Jonsson, specialistfysioterapeut på fysioterapiavdelningen.

Varje år drabbas 4000 patienter av lungcancer. Det följer rökmönstret som var för fyrtio år sen. Lungcancer är en av de mest förebyggbara cancerformerna.

– Skulle ingen röka så skulle en mycket stor del av all lungcancer kunna förebyggas. Tidigare var lungcancer vanligast bland män, men sedan några år är det fler kvinnor än män som får diagnosen, säger Marcus Jonsson, specialistfysioterapeut på fysioterapiavdelningen vid Universitetssjukhuset Örebro och doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet.

När patienterna som genomgått en lungcanceroperation följdes upp tre månader efter operation visade däremot resultatet inga skillnader mellan de som behandlats av fysioterapeut under vårdtiden och de som inte behandlats.

– Det kan ses som en indikation på att rutinmässig behandling, där alla patienter behandlas på samma sätt, inte är att rekommendera om man vill nå effekt på de studerade utfallsmåtten. Individualiserad behandling, eventuellt på en högre intensitetsnivå, skulle sannolikt ge större effekt hos den enskilda patienten, säger Marcus Jonsson.

Han har även utvärderat två mätinstrument för fysisk aktivitet i sin forskning. Två självrapporterade frågeformulär där patienten fick fylla i sin fysiska aktivitet.

De fick fylla i ett frågeformulär där de fick ange tid för olika aktiviteter, från stillasittande till mycket ansträngande aktivitet, senaste veckan. I det andra formuläret fick de ange vilken aktivitetsnivå de haft senaste månaden.

– Det är väldigt individuellt hur mycket fysiskt aktiva de har varit och vad man vill uppnå. Sen har svaren utvärderats mot en aktivitetsmätare för att se om det de svarar motsvarar vad de faktiskt gör, säger Marcus Jonsson.

Hjärtpatienternas lungfunktionsvärden har samband med fysisk aktivitetsnivå efter operationen

Ett av målen med studien var att undersöka det eventuella sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå och återhämtning av lungfunktion.

– Vi hittade ett samband mellan fysisk aktivitet och återhämtning av lungfunktion två månader efter hjärtkirurgi. Patienterna som var mer aktiva hade bättre lungfunktionsvärden, säger Marcus Jonsson.

Patienterna fick beskriva sin fysiska aktivitet och lungfunktion två månader efter hjärtkirurgi. Det var allt ifrån promenader, simning, cykling och olika träningsgrupper. Resultat från forskningen kan användas för att uppmuntra patienter som får en hjärtoperation att vara mer fysiskt aktiv efter operation.

Text och foto: Elin Abelson