Perfluorerade kemikalier under graviditeten ger lägre födelsevikt

Gravidmage

Fem av de undersökta perfluorerade kemikalierna kunde kopplas till lägre födelsevikt hos barnen.
– Vi såg också att sambandet var starkare för flickor, säger Sverre Wikström, forskare vid Örebro universitet och barnläkare.

Av de undersökta PFAS-ämnen kunde högre alter av PFOS, PFOA, PFNA, PFDA och PFUnDA koppas till lägre födelsevikt.

Mer om PFAS hos Kemikalieinspektionen

Studien har undersökt om det finns ett samband mellan nivån av åtta PFAS-ämnen i blodet hos 1 533 gravida kvinnor och födelsevikten hos deras barn. Exponeringen mättes omkring vecka tio i graviditeten.

Resultatet visade att de  kvinnor som var mest utsatta av en av dessa kemikalier, PFOA, fick barn som vägde medeltal 136 gram mindre än barnen till kvinnor som fanns bland de 25 procent lägst exponerade.

- Vi är inte förvånade över dessa resultat eftersom de finns flera studier som pekar i denna riktning. Viktigt är också att vi ser hur flickor och pojkar kan påverkas olika av att exponeras för dessa kemikalier under fosterlivet, säger Sverre Wikström.

Mest genom att äta fisk

Perfluorerade ämnen, PFAS, lagars i kroppen hos människor och djur. Kemikalierna används ibland annat i kläder, textilier, impregneringsmedel, stekpannor och matförpackningar för att skydda mot vatten, smuts och fett. PFAS-ämnen har också använts i brandsläckare vilket lett till föroreningar av dricksvatten. Människor får främst i sig PFAS genom att äta fisk.

– Mätningar runt om i världen visar att man rutinmässigt hittar PFAS i blodet hos människor och djur och att en sådan exponering troligen kan påverka både människor och djur negativt, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet.

Oroad övre effekterna

Carl-Gustaf Bornehag leder Selma-studien som samlat data om de gravida kvinnorna och födelsevikten på deras barn. Han är mycket oroad över effekterna av PFAS-ämnen.

– Några av dessa ämnen håller på att fasas ut, vilket naturligtvis är mycket bra. Men även om vi förbjuder dessa kemikalier så kommer de att finnas kvar i våra kroppar under mycket lång tid. Detta visar på ett mycket tydligt sätt faran med att introducera nya kemikalier utan att från början göra en riktig riskvärdering, säger Carl-Gustaf Bornehag.