Ska undersöka hur sociala medier påverkar arbetsmiljön i skolan

Karin Hedström framför Novahuset.

Karin Hedström

Hur kan skolor använda sociala medier och digitala plattformar och samtidigt skapa en bra arbetsmiljö? Karin Hedström har fått 4,5 miljoner kronor från AFA försäkring för att undersöka och utveckla styrning och ledarskap kopplat till detta.

– IT har medfört en lika stor förändring för privatliv och arbetsliv som industrialiseringen en gång gjorde. Eftersom det är lätt att ta med både mobil och dator hem suddas gränsen mellan hem och arbete gradvis ut – vi kan arbeta var vi vill och när vi vill, säger Karin Hedström.

Trots att lärare använder sociala medier i undervisningen och för att kommunicera med sina elever saknas vägledning för skolans digitala arbetsmiljö.

– Samtidigt visar forskning att medarbetare på arbetsplatser som saknar riktlinjer som reglerar användning av sociala medier i arbetet riskerar en ökad stress – därför känns detta arbete oerhört viktigt.

Stör undervisningen

Tidigare forskning har visat att hälften av lärarna upplever en ökad arbetsbelastning på grund av digitala plattformar och sociala medier. Dessutom stör den nya tekniken undervisningen.

I det här tvärvetenskapliga projektet som samlar forskare från informatik, företagsekonomi och statsvetenskap kommer forskarna tillsammans med lärare och skolledare från tre skolor ta fram nya arbetssätt för att förbättra den digitala arbetsmiljön på de olika skolorna. Målet är att de sedan ska kunna spridas vidare.

Forskarna kommer undersöka hur lärare och rektorer använder sociala medier både i sin yrkesroll och privat och hur de drar gränser mellan arbetsliv och privatliv. För hand i hand med det ökade intresset för sociala medier finns en tendens i samhället att medarbetare ska vara alltmer tillgängliga.

Som del av hela livspusslet

– Ett sätt att förstå digitaliseringens påverkan på arbetslivet och arbetsmiljön är individens möjlighet att balansera arbetets krav som del av hela livspusslet, med gränsdragningen mellan arbetsliv och privatliv som en central fråga, säger Karin Hedström.

– Vi kommer undersöka vilka strategier både lärare och rektorer har idag och hur det går att utveckla dem för att skapa en hållbar digital arbetsmiljö.

Projektet förväntas leda till ett ramverk för ledning och styrning av hållbar digital arbetsmiljö i skolan och ett praktiskt bidrag till skolornas fortsatta arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöplaner.

Projektet koordineras av Karin Hedström vid Örebro universitet och är ett samarbete med Maria Mårtensson, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score) vid Stockholms universitet och Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Carl-Johan Sommar vid Linköpings universitet och Steffi Siegert, Södertörns högskola. Även Annika Andersson, Örebro universitet, är med i projektet.

Text och foto: Linda Harradine