9 miljoner till forskning om giftiga kemikalier

Tre personer framför Prismahuset.

Leo Yeung, Anna Kärrman och Thanh Wang har fått tre miljoner var för forskningsprojekt om kemikalier i vår omgivning.

Tre forskare får nio miljoner för att undersöka omfattningen och påverkan av giftiga kemikalier. De ska studera högfluorerade ämnen (PFAS) i dricksvatten och från avfall – och spridning av klorparaffiner i inomhusmiljö.

De tre forskarna tillhör gruppen EnForce vid Örebro universitet som jobbar för en giftfri miljö. De får nu tre miljoner kronor var av forskningsrådet Formas, för projekt som ska pågå i tre år.

Kemisterna Anna Kärrman och Leo Yeung ska i varsitt projekt studera högfluorerade ämnen, så kallade PFAS. Ämnena är syntetiskt framtagna och har uppvisat miljö- och hälsofarliga egenskaper. I takt med att några PFAS-ämnen stoppats har andra ersättningsprodukter dykt upp, och i dag förekommer de överallt – även i dricksvattnet.

– Över 4 700 fluorerade kemikalier har registrerats i dricksvattnet, men bara ett 20-tal har undersökts. Ett problem är att ett flertal identifierade ämnen inte kan haltbestämmas på grund av brist på referensstandarder. Vi ska ta fram en metod som hjälper oss ta fram den totala mängden högfluorerade ämnen så att man inte missar nya eller okända kemikalier, säger Leo Yeung.

Definiera PFAS

Anna Kärrman ska i sitt projekt undersöka PFAS i avfall och slutprodukter från hushåll, industrier och andra verksamheter. Målet är att definiera samtliga högfluorerade ämnen som läcker från avfallshantering, och stödja arbetet med att bedöma risker för människa och miljö.

– Samhällskostnaderna för rening av dricksvatten och förorenad mark har ökat och förväntas öka ännu mer. Kostnader för negativa hälsoeffekter och påverkan på människors hälsa uppskattas till miljardbelopp i de nordiska länderna, om vi inte gör något för att förhindra utsläppen, säger Anna Kärrman.

Thanh Wang ska undersöka de miljö- och hälsofarliga ämnena klorparaffiner som används i bland annat smörjmedel, målarfärger och olika plastprodukter. Miljontals ton klorparaffiner har producerats genom åren, och de finns i dag överallt i naturen. Men forskning om ämnena i inomhusmiljö är mycket begränsad.

– Syftet är att utveckla protokoll för att på ett tillförlitligt sätt kvantifiera klorparaffiner i inomhusprover och undersöka deras fördelning och mänsklig exponering, säger Thanh Wang.

Minimera riskerna

Han ska bland annat ta fram en mjukvara – som ska göras tillgänglig för andra forskare – för att underlätta användningen av olika haltbestämningsmetoder. Forskarna kommer att ta proverna i förskolor, idrottshallar, kontor och andra lokaler.

– Projektet kommer att ge upphov till standardiserade metoder och ge inblick i omfattningen av kontaminering av klorparaffiner i inomhusmiljö. Vi hoppas bidra till att minimera riskerna för inomhusexponering för dessa giftiga ämnen, säger Thanh Wang.

I varje projekt kommer det även finnas en doktorand på heltid.

Text och bild: Mikael Åberg