Förskollärare positiva till digitala hjälpmedel

En tecknad bild av barn som tittar på en digital tavla.

Den digitala skrivtavlans möjligheter i förskolan har undersökts i den nya doktorsavhandlingen. Illustration: Gerd Altmann

I en ny doktorsavhandling har Maryam Bourbour undersökt hur förskollärare samspelar med digitala hjälpmedel i sin undervisning.

Den ökande tillgängligheten och användningen av digitala teknologier i förskolan ställer nya krav på förskollärare att stödja barns utveckling och lärande. Ett exempel är den interaktiva skrivtavlan. I sin nya doktorsavhandling undersöker Maryam Bourbour hur en interaktiv skrivtavla samspelar med förskollärarnas undervisning. Tidigare forskning om digital teknologi i förskolan har mestadels varit inriktad på lärande men i denna avhandling är uppmärksamheten istället riktad mot undervisningen.

Resultaten från avhandlingen visar att förskollärare har en positiv inställning till den digitala tekniken och att den interaktiva skrivtavlan kan utvidga lärarnas möjlighet att fånga barns uppmärksamhet, bibehålla deras koncentration samt motivera barnen att aktivt delta i undervisningsaktiviteterna. På så sätt tar förskollärare hjälp av den interaktiva skrivtavlan för att stödja barnens lärandeprocesser.

Porträttbild på Maryam Bourbour

Maryam Bourbour

– Genom att till exempel manipulera eller markera vissa aktiviteter hjälper läraren barnen att engagera sig aktivt i sin undervisning. Den interaktiva skrivtavlan hjälper också läraren att ge konkret och konstruktiv feedback till barnen, vilket bidrar till att synliggöra problemlösningsprocesser. Tavlan kan också bidra till att skapa diskussion barnen sinsemellan vilket i sin tur bidrar till att förbättra dialogen i hela barngruppen, förklarar Maryam Bourbour.

Viktigt i förskolan

Resultaten kan användas som ett ramverk för att diskutera de fakta och utmaningar när det gäller att använda digitala teknologier i olika lärande sammanhang. Det kan också ge empirisk kunskap om hur digitala teknologier kan användas i förskolans verksamhet.

– Digitala teknologier är något som blivit framträdande och betydelsefullt i förskolans verksamhet med tydliga mål i förskolans läroplan. Min avhandling ger en detaljerad bild av hur förskollärare stödjer barns lärande när den interaktiva skrivtavlan används, säger Maryam Bourbour.

Genom att utforska hur lärarnas undervisningshandlingar förmedlas genom den interaktiva skrivtavlan och om användningen av tavlan begränsar eller möjliggör för läraren har Maryam Bourbour också kunnat kartlägga både önskvärda och icke önskvärda konsekvenser av att använda digital teknik i förskolan.

Underlättar för lärare


– En önskvärd konsekvens är till exempel att tavlan underlättar för läraren att direkt komma åt och organisera undervisningsresurserna och den utvidgar lärarens möjligheter att integrera verkliga aktiviteter med virtuella aktiviteter på tavlans stora skärm. En icke önskvärd konsekvens kan exempelvis vara att den fasta och oflexibla placeringen av den interaktiva tavlan begränsar lärarens möjligheter att välja var och även när hen kan bedriva sin undervisning med den interaktiva tavlan, förklarar Maryam Bourbour.
I avhandlingen har Maryam Bourbour genomfört intervjuer med förskollärare samt observerat förskollärare och deras barngrupper där förskollärare använder interaktiv skrivtavla i sin undervisningspraktik.

Maryam Bourbour är lärare på Högskolan Dalarna och undervisar på förskollärarprogrammet. Hon har nu doktorerat vid Örebro universitet med avhandlingen “Digital technologies in preschool education: The interplay between interactive whiteboards and teachers' teaching practices”.