Hälso- och sjukvårdskurator – ny utbildning vid Örebro universitet

Thomas Denk och Katarina Hjortgren på Örebro universitet.

Den nya utbildningen är en bra chans för socionomer att bredda sina karriärvägar, menar Thomas Denk och Katarina Hjortgren.

Nästa höst startar en ny utbildning vid Örebro universitet: Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, en ettårig vidareutbildning för socionomer som vill specialisera sig.

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet (Master of Science in Healthcare Councelling) omfattar 60 högskolepoäng på avancerad nivå och leder till en yrkesexamen som Hälso- och sjukvårdskurator.

Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet omfattar 60 högskolepoäng och ger en yrkesexamen som hälso- och sjukvårdskurator. Efter avslutad utbildning kan man ansöka hos Socialstyrelsen om att få legitimation som hälso- och sjukvårdskurator.

– Det har länge funnits en efterfrågan på möjligheter till påbyggnadsutbildningar inom det sociala området, och detta är ett exempel på en sådan. Etableringen av den här utbildningen ligger helt i linje med universitetets ambition att vidareutveckla utbudet av utbildningar som riktar sig till personer som efter en tid i sitt yrke vill bygga på sin kompetens, det vi brukar kalla livslångt lärande, säger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet.

– Bara i Region Örebro län jobbar runt 250 hälso- och sjukvårdskuratorer. Genom att Örebro universitet nu kan utbilda hälso- och sjukvårdskuratorer kan vi möta efterfrågan och säkra det långsiktiga rekryteringsbehovet i regionen, säger Thomas Denk, dekan på Fakulteten för humaniora och socialvetenskap.

Tredje lärosäte i landet

Örebro universitet är det tredje lärosätet i landet som får examensrätt för hälso- och sjukvårdskuratorer. Katarina Hjortgren, programansvarig för Socionomprogrammet, tror att samarbetet med Region Örebro län har varit en viktig förutsättning för att utbildningen nu har fått godkänt av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

– Vi har ett nära samarbete med yrkesverksamma kuratorer på regionen, som har varit med i utvecklingsarbetet och planeringen av utbildningen. En annan styrka är att vi har goda möjligheter till tvärprofessionell samverkan med andra professionsutbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet vid Örebro universitet, säger hon.

Den 15 mars öppnar antagningen till utbildningen, som startar till hösten. Det finns plats för runt 20 studenter.

– De som läser till hälso- och sjukvårdskurator kommer bland annat att fördjupa sina kunskaper om sociala faktorers påverkan på hälsan och om sociala konsekvenser av sjukdom. Vi lyfter också rättsliga och etiska frågeställningar inom hälso- och sjukvården och fördjupar oss i metoder och förhållningssätt vid möten med patienter och anhöriga, berättar Katarina Hjortgren.

Kan ge nya forskningssamarbeten

Hon tror att den nya utbildningen även kommer att stärka forskningen vid Örebro universitet.

– Vi har redan idag en stark tradition av forskning både inom socialt arbete, rättsvetenskap och vårdvetenskap. Att vi nu får examensrätt för hälso- och sjukvårdskuratorer innebär att vi stärker kunskapsbasen ytterligare, vilket kommer att bana väg för ännu fler forskningssamarbeten.

Vilka tycker ni ska söka till Hälso- och sjukvårdkuratorsprogrammet?

–  Vi tror att utbildningen är särskilt attraktiv för studenter som nyligen tagit socionomexamen och som nu får en möjlighet till specialisering och ökad anställningsbarhet inom yrkesområdet. Det är också en bra chans för socionomer som idag är yrkesverksamma inom andra verksamhetsområden att bredda sina framtida karriärvägar, säger Katarina Hjortgren.

Text och foto: Anna Lorentzon