This page in English

Livslångt lärande – nyckeln till lycka?

Hany Hachem.

Allt fler pensionärer söker sig till kurser som ges av senioruniversiteten. Men varför vill äldre lära sig nya saker och fördjupa sina kunskaper? Det undersöker Örebrodoktoranden Hany Hachem i en ny studie.

Det finns många frågor om äldre och lärande som inte är lättbesvarade. Vad är syftet med utbildningen, vilken roll har lärare och vem definierar vilka intressen och behov de äldre har?

För att svara på dessa frågor använder sig forskare av två huvudspår: den humanistiska och den kritiska. I årtionden har de två sidorna systematiskt debatterat gerontologi – läran om åldrandet – och lärande.

– Lärandets filosofier är väldigt viktiga för att de omsätts sedan till lärande i klassrummen, säger Hany Hachem, doktorand i forskarskolan Newbreed, där fokus ligger på åldrande ur olika perspektiv.

Det han har kommit fram till är att de två olika inriktningarna inte är tillräckliga för att förklara varför äldre vill lära sig nya saker. Inom det humanistiska spåret är lärande lika med lycka. Däremot är uppfattningen inom det kritiska sättet att analysera äldre och utbildning att lärande borde leda till samhällsförändring för att vara betydelsefullt.

– Jag argumenterar för att vi behöver bättre precisera lärandets mål inom åldersforskningen. Dessa perspektiv behöver inte utesluta varandra. Istället handlar det om både lycka och samhällsförändring, förklarar Hany Hachem.

Han konstaterar också att många av argumenten inom de två inriktningarna är lika, men det finns även splittringar i hur man definierar olika begrepp inom utbildningsgerontologi – studiet av lärandet hos äldre.

– Min studie är ett försök att väcka liv i debatten. Jag vill belysa motsättningarna inom de båda inriktningarna och visa att det finns många likheter mellan de båda. Den rådande motsättningen tjänar inte sitt syfte längre, förklarar Hany Hachem.

Samla data från studiegrupp

Studier talar för att utbildning har positiv inverkan på den psykiska hälsan hos äldre. I ett nästa steg ska Hany Hachem själv hålla i en studiegrupp för äldre i Libanon, om situationen med coronapandemin tillåter det. Han kommer att undersöka vilka effekter en kurs med utgångspunkten i lärande utifrån den humanistiska synen har på deltagarna.

– Jag vill verifiera påståendet om att lärande påverkar äldres lycka.

Hany Hachems studiegrupp ska samtidigt genomgå en kurs utifrån den kritiska inriktningen, vilket kommer ge att honom möjlighet att jämföra effekterna av de två inriktningarna. Totalt rör det sig om 250 individer som förutom att studera vid senioruniversitetet, också ska delta i enkäter och intervjuer.

– Vilka äldre som väljer att gå kurser på senioruniversitet ser väldigt lika ut oavsett land. Det rör sig oftast om medelklassen med någon form av socialt och ekonomiskt inflytande. Därför kommer mina resultat att kunna användas också för att dra slutsatser om äldre i Sverige och möjligen också i andra länder.

Text och foto: Jasenka Dobric