Örebro universitet och Region Örebro län ska utveckla Campus USÖ tillsammans

Campus USÖ exteriört.

Ytorna kring Campus USÖ ska i framtiden utvecklas och bebyggas på ett sätt som underlättar vardagen för såväl studenter och forskare som övriga medarbetare.
Det är målsättningen med den avsiktsförklaring som Region Örebro län och Örebro universitet tillsammans har tecknat.

Under den senaste tioårsperioden har Region Örebro län och Örebro universitet med gemensamma krafter utvecklat Campus USÖ i nordöstra hörnet av USÖ-området. Utvecklingen av området, som skett i flera etapper, har geografiskt knutit samman utbildning, forskning och verksamhet. På så sätt har goda förutsättningar för lärande och kunskapsinhämtning skapats.

Hittills har Campus USÖ haft fokus på läkarutbildningen med tillhörande forskning, men den nu tecknade avsiktsförklaringen ger på lite längre sikt nya möjligheter.

– Tillsammans med universitetet ska vi framöver stärka forskningsverksamheten vilket kommer att kräva att vi bygger ut Campus USÖ. Sen är jag övertygad om att även de studenter som går någon av universitetets vårdutbildningar har mycket att vinna på att vistas i närheten av läkarstudenterna, forskarna och, inte minst, den hälso- och sjukvårdsverksamhet där de en dag ska börja arbeta, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Den avsiktsförklaring som både Region Örebro län, genom ett beslut vid dagens regionstyrelse, och Örebro universitet antagit är en överenskommelse om att tillsammans planera för nya lokaler i den händelse det uppstår behov.

– Örebro universitet och Region Örebro län har sedan tidigare mycket goda relationer och genom avsiktsförklaringen tar vi vår samverkan ytterligare ett steg. Detta skapar framtida möjligheter för våra studenter och forskare på Campus USÖ, säger Johan Schnürer, rektor på Örebro universitet.

Avsiktsförklaringen kommer sedan att kompletteras med samverkansavtal mellan de båda parterna för varje ny byggnation som kan tänkas bli aktuell.