Örebroforskare föreläser om mäns våld mot kvinnor på digitalt EU-möte

Idag diskuterar Joakim Petersson, forskare i kriminologi vid Örebro universitet, mäns våld mot kvinnor i ett möte anordnat av EU-kommissionen. Han forskar framför allt om förövaren – vad gör att vissa män återfaller och inte andra och vilka åtgärder fungerar.
– Det ska handla om vilka utmaningar EU:s medlemsländer har och vad de prioriterar, säger Joakim Petersson.

Joakim Petersson

Joakim Petersson

– Det går inte att betrakta alla män som en och samma typ av förövare. Det är viktigt att se nyanser och olikheter och att anpassa åtgärderna. Det finns ofta en ”one size fits all”-attityd när det gäller männen och det våldspreventiva arbetet, säger Joakim Petersson.

Mötet är en del av EU:s arbete med Jämställdhetsstrategin 2020-2025 och målet att stoppa könsrelaterat våld lyfts fram som ett av de viktigaste.

Sverige används ofta som ett gott exempel på jämställdhetsområdet och det gäller även i arbetet med mäns våld mot kvinnor. Kriminalvården har till exempel kommit igång med en behandling, som kallas Predov, och utgår från den enskilda förövarens behov och mottaglighet vad gäller interventioner.

Återfaller i nytt partnervåld

– Det är en behandlingsmodell som är under utvärdering just nu. Den bör vara mer effektiv eftersom den tar hänsyn till variationer i behov och riskfaktorer hos förövare, säger Joakim Petersson.

Missbruk, psykisk ohälsa och arbetslöshet spelar en stor roll. Joakim Peterssons tidigare forskning visar också att män som är generellt våldsamma, även utanför relationen, oftare återfaller i nytt partnervåld.

– I mötet kommer jag trycka på att vi måste rikta fokus på förövaren. Det finns stora brister i insatserna och vi behöver utöka verktygslådan. Detta är även något som EUs medlemsländer påpekar, säger Joakim Petersson.

Dela med sig av vad som varit lyckat

Inför mötet har medlemsländerna fyllt i en enkät för att det ska vara möjligt att få en översikt över hur de arbetar med policy och praktiska åtgärder.

– Tanken är att olika länder ska kunna dela med sig av vilka insatser de gör och vad som har varit lyckat.

Han radar upp flera exempel på förbättringar bland EU:s medlemsländer. Fler gärningar har kriminaliserats, mer finansiering till kvinnojourer har skjutits till och nationella riktlinjer har utvecklats och implementerats.

– Men det finns en otillräcklighet och i vissa länder saknas ett politiskt engagemang. Och vi har sett att våldet ökar under coronapandemin, när kvinnor tvingas vara hemma med sin förövare, säger Joakim Petersson.

Bryt isoleringen

Hans råd är att hålla kontakt med vänner och bekanta under pandemin – att bryta isoleringen. Dessutom behöver sociala insatser och polis ha en beredskap efter pandemin, eftersom det sannolikt kommer att bli en ökning vad gäller antalet utsatta som söker hjälp.

– Det är också viktigt att sprida information om de möjligheter till hjälp och stöd som finns för de utsatta, såsom till exempel Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon 020-50 50 50.

Detta är det andra EU-möte som Joakim Petersson medverkar i. Sist deltog han tillsammans med sin kollega Susanne Strand, docent i kriminologi vid Örebro universitet, och berättade om deras forskning på ett EU-seminarium i Stockholm.

– Det är bra tillfällen att kunna bidra och berätta om vår forskning, säger Joakim Petersson.

Text: Linda Harradine
Foto: Jesper Mattsson