Prisas för forskningsbaserad samverkan

Urban Haglind står i en trappa.

Urban Haglind, verksamhetsutvecklare för Regionalt utvecklingscentrum, får Örebro universitets och Region Örebro läns stipendium för utveckling av samarbete.
– Vår framgång bygger på ett gott samarbete med många aktörer och personer, säger han.

Stipendiet på 20 000 kronor delas varje år ut till en person eller grupp vid Örebro universitet som på ett innovativt sätt har utvecklat samarbetet mellan universitetet och andra aktörer i Örebroregionen. Årets stipendie delades ut av regionalråd Irén Lejegren och rektor Johan Schnürer under Akademisk högtid.  

Regionalt utvecklingscentrum, RUC, är navet för forskningsbaserad samverkan mellan lärarutbildningen vid Örebro universitet och regionens förskolor och skolor. Samverkan med forskare, kompetensutveckling, regional samordning av skolverkets uppdrag och didaktiska nätverksträffar, där lärandets teori och praktik diskuteras inom olika områden utgör RUCs uppdrag.

– RUC har ett regionalt perspektiv för likvärdighet. Vi vill att universitetets resurser, genom deras lärare och skolledare, ska nå alla barn och elever i regionen, säger Urban Haglind.

Genom åren har han arbetat strategiskt för att skapa tydliga ingångar till universitetet för att minska gapet mellan universitetet och förskolan respektive skolan.

– Det ska inte vara svårt och personbundet att nå forskare och annan personal på universitetet. RUC är navet för att nå medarbetare som arbetar och forskar om förskolan och skolan.

Som utbildad gymnasielärare i matematik och närmare 20 år i yrket vet han att lärarna ute på skolorna ofta kämpar mot tidsbrist.

– Förskolan och skolan ska vila på en vetenskaplig grund. Det finns ett uppdämt behov för det som vi försöker att tillgodose.

Därför har man till exempel noggrant planerat de didaktiska nätverksträffarna som sker ett tiotal gånger per termin. Under träffarna möts forskare, doktorander,  lärarutbildare, förskollärare, lärare och skolledare för att del av och diskutera skolrelevant forskning och beprövad erfarenhet.

– Vi har märkt att många vill delta under våra nätverksträffar. Genom att planera långt i förväg undviker vi krockar med till exempel skolornas arbetsplatsträffar.

Från 50 procent till 200 procent

När Urban Haglind började arbeta som verksamhetsutvecklare för RUC 2014 var det en tjänst på 50 procent.  Och man erbjöd endast ett didaktiskt nätverk – i  naturvetenskap.

– Jag gjorde allt, från att beställa fika till att planera innehållet i verksamheten.

Utväxlingen har gjort att fler medarbetare arbetar inom RUC. På sex år har en halvtidstjänst utökats till två heltidstjänster fördelat på fyra personer med olika kompetenser. 

– När tjänsten blev heltid 2017 blev det en rejäl utväxling för RUC. Jag kunde fokusera helt på att utveckla verksamheten. Idag genomförs runt 26 nätverksträffar per läsår med 1 000 deltagare, säger Urban Haglind.

Tillsammans arbetar universitetet och skolhuvudmän på olika nivåer, Region Örebro län, funktioner och personer inom lärarutbildningen, universitetsledningen och alla som jobbar i och med RUC för att skapa ett väl fungerande nätverk mellan universitetet och skolan.

– RUCs framgång bygger på detta samarbete, säger Urban Haglind.

Text och foto: Anna Asplund

 

Motivering till stipendiet för utveckling av samarbete:

Urban Haglind har som verksamhetsutvecklare vid Regionalt utvecklingscentrum (RUC) med stort engagemang – och tydligt utvecklingsfokus – bidragit till att fördjupa samverkan mellan Örebro universitet och regionens skolhuvudmän. Han har utifrån gedigen kunskap, förståelse och respekt för respektive verksamhets förutsättningar och behov byggt upp en mycket uppskattad verksamhet.

Vid RUCs didaktiska nätverksträffar och andra aktiviteter möts medarbetare inom skol- och förskoleverksamhet, lärarutbildning och forskning. Dessa välorganiserade möten mellan teori och praktik har på ett påtagligt sätt utvecklat kompetensen hos skolvärldens och universitetets medarbetare, till gagn för både skolelever och lärarutbildningens studenter.