RHS-utredning inledd: ”En mycket viktig del av universitetet”

Entrén till Måltidens hus i Grythyttan. Det skymmer och det vackra färgrika stora entrétaket avtecknar sig tydligt mot en mörkblå himmel.

Måltidens hus i Grythyttan. Foto: Jan-Peter Lahall

Restaurang- och hotellhögskolan, RHS, är en mycket betydelsefull del av Örebro universitet.
Det betonar rektor Johan Schnürer när utredaren nu inleder sitt arbete kring Restaurang- och hotellhögskolans utveckling.

Universitetet har nu påbörjat den utredning om RHS som styrelsen gett rektor i uppdrag att genomföra. Den 21 februari utsågs professor emeritus Erik Amnå till utredare och han planerar nu för möten med ett antal olika intressenter.

Tisdagen den 3 mars träffade rektor, universitetsdirektör och dekan representanter för både Hällefors kommun och personalen vid RHS vid två separata dialogmöten. Vid mötena diskuterades bakgrunden till att utredningen sker och universitetsledningens framtidsvision för RHS.

– Utredningen syftar till att säkerställa en positiv utveckling för RHS, säger rektor Johan Schnürer.

I uppdraget ingår att analysera konsekvenser för utbildning och forskning av antingen fortsatt placering i Grythyttan eller flytt till Örebro.

– Oavsett vilket lokaliseringsalternativ styrelsen sedan beslutar om efter utredningen så kommer verksamheten vid RHS att fortsatt vara mycket viktig för Örebro universitet, säger Johan Schnürer.

Han betonar att universitetsledningens vision för RHS är en framtid som präglas av:

  • Utbildningar med högt söktryck som bygger på både beprövad erfarenhet/hantverksskicklighet och den senaste forskningen.
  • Fördjupade studentkontakter med andra utbildningar.
  • Framstående forskning, ofta i samarbete med andra discipliner.
  • Utvidgad samverkan med besöksnäringen och det bredare livsmedelssystemet.
  • Internationell lyskraft.

Under tiden som utredningen pågår fortsätter arbetet med full kraft med kvalitetsutveckling av RHS utbildning och forskning, inte minst inom universitetets stora framtidssatsning Mat och Hälsa.